Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Ekman , pp. 96. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Anna Ekman
Titel / Title: Vackra Asarumsdalen! Utveckling av bostäder, service & rekreation i Asarum
Abstrakt Abstract:

Ett bra boende påverkar både tillväxt och välfärd i en kommun, utveckling av boendemiljöer är därför av stor vikt i planeringen. Att planera för bostadsbebyggelse i bra kommunikationslägen med god tillgänglighet till tätortsnära park- och naturområden, kollektivtrafik och service är en viktig grundpelare i ett hållbart samhälle. En princip som passar väl in på Asarum. I takt med ett ökat boende kan servicen utvecklas, med ökade fritidsaktiviteter, fler verksamheter och affärer, vilket ökar ortens livskraft.

Vid inflyttning och befolkningsökning i orterna tas naturmark i anspråk för exploatering och många intressen måste samordnas. Till förmån för exempelvis ekonomiska aspekter är det vanligt att bevarande av naturmark bortprioriteras. Bostadsområden där natur till större delar bevarats har kvaliteter som är högt skattade. Studier visar att närhet och tillgång till naturmiljöer har goda effekter på människan. Då Asarum är en liten tätort med omgivande naturmiljöer finns möjligheter att skapa goda boendemiljöer med natur runt husknuten.
I samband med att översiktsplanen 2007 antogs upphävdes den fördjupade översiktsplanen för
Asarum från 1993, kommunen saknar därför en samlad bild över hur Asarum ska utvecklas och hur man ska ställa sig till nya exploateringsprojekt. I Karlshamns översiktsplan 2007 ges förslag på utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och tätortsnära rekreationsområde i Asarum. Detta beskrivs endast övergripligt och jag anser att man bättre bör utveckla de värden som gör Asarum till en bra ort att leva i. Mitt förslag ger en samlad bild över vilka möjligheter som kan finnas för orten.
Asarum har goda värden som bostadsort och kan även fortsättningsvis utgöra ett komplement till Karlshamns bostadsutbud. Att bättre ta vara på de varierande och vackra naturmiljöerna för att skapa nya och spännande boendemiljöer där platsen ger förutsättningarna. Men även skapa nya bostäder i centrala Asarum för att stärka ortens service och stärka centrum till en mötesplats för Asarumsborna samt lyfta fram viktiga rekreationsområden och skapa kopplingar mot vatten- och odlingsmiljöer. Detta är tankar värda att bygga vidare på.

Syftet med examensarbetet är att visa på hur Asarum kan utvecklas som bostadsort med ett mer variationsrikt bostadsutbud dels präglat av platsens naturvärden men även bostäder i centrala samhället för att skapa ett levande centrum med stärkt service. Examensarbetet ger förutom nya bostäder förslag på utveckling av service och rekreationsområden vilka tillsammans stärker och utvecklar Asarum till en god ort att bo i.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Asarum, bostäder, service, rekreation, centrum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00