Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronica Björklund; Madelene Karlsson , pp. 32. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Veronica Björklund, Madelene Karlsson
Titel / Title: Sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Antalet insjuknande personer med ätstörningar ökar, speciellt bland unga kvinnor. Typiskt för ätstörningar är att personen är besatt av tankar och känslor kring mat och kroppsform. Ätstörningar uppkommer ofta när den unga personen inte har kontroll över situationen och känner sig socialt avskärmad. Hur sjuksköterskan agerar i vårdmötet kan påverka tillfrisknandet hos personer med ätstörningar. Studier har visat att sjuksköterskor kan ha en mindre positiv erfarenhet av att vårda personer med ätstörningar. I vårdmötet är det viktigt att sjuksköterskan använder sin kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro i det vårdande mötet med personen. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter i vårdmötet av personer med ätstörningar. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. De åtta artiklar som användes i studien analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom i studien att sjuksköterskor upplevde en känsla av frustration och misslyckande över att inte kunna hjälpa personer med ätstörningar. Sjuksköterskor upplevde hinder i vårdmötet i form av att personer med ätstörningar motsatte sig vård samt att när sjuksköterskor saknade tillräcklig kunskap om ätstörningar påverkade det vårdmötet på ett negativt sätt. Sjuksköterskor påtalade också att det i vårdmötet var viktigt att de agerade som en förebild och visade engagemang, samt att de fick stöd av kollegor. Slutsats: Det var viktigt för sjuksköterskor att ha tillräcklig kunskap och erfarenhet om ätstörningar i vårdmötet, för att på ett professionellt sätt kunna möta och vårda dessa personer.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: ätstörningar, vårdmöte, sjuksköterskans, erfarenhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8urhpt
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012björklund.pdf (916 kB, öppnas i nytt fönster)