Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joel Blomgren , pp. 114. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Joel Blomgren
jobl03@student.bth.se
Titel / Title: Förslag till utveckling av Tullkammarkajen, resecentrum samt dess närområde i Halmstad
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet utgörs av en omfattande analys samt bakgrundsmaterial som redogör för planerings-förutsättningar samt problematik för planområdet. Analyserna och bakgrundsmaterialet mynnar sedan ut i ett planförslag som vägt ihop alla tillgängliga fakta och skapat en fungerande och attraktiv helhet.

I huvudsak består planförslaget av följande delar:

Arbetet tar upp ett översiktligt förslag till ett nytt resecentrum byggt utifrån den befintliga stationsbyggnaden. Även närområdet kring resecentrumet utvecklas för att skapa en attraktiv helhet som passar in i staden.

Längs med Tullkammarkajen utvecklas ett nytt bostadsområde med vattennära bebyggelse. Vid planeringen av bebyggelsen läggs stor vikt vid att skapa stråk och rumsbildningar samt att göra miljön runt kajområdet attraktivare.

Vidare sammankopplas de östliga och västliga delarna av staden med nya broförbindelser över Nissan. Stråket mellan resecentrum och torget/centrum förbättras för att få en tydlig koppling och ett naturligare flöde.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: vattennära bebyggelse, resecentrum, stråk, stadsutveckling, stadsplanering, fysisk planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Louise Nyström
louise.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Halmstad kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete.pdf (3333 kB, öppnas i nytt fönster)