Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Broberg , pp. 83. TKS/Fysisk planering, 2004.

The work

Författare / Author: Petra Broberg
Titel / Title: Fördjupad översiktsplan för Skegrie tätort
Abstrakt Abstract:

Regionen kring Öresund befinner sig i ett expansivt skede, vilket bidrar till att trycket på bl.a. småhus i området har ökat och Trelleborgs kommun är intresserad av att ge Skegrie en större utbredning. Skegrie är en av de tre främsta utvecklingsorterna i kommunen. Den är belägen längs Skegrie byaväg, invid E6 mellan Malmö och Trelleborg. Det bor ca 560 människor i byn. Skegrie är en gammal ort, dock har över hälften av småhusbebyggelsen tillkommit år 1961 eller senare.

I antagen översiktsplan från 2002 står att Skegrie saknar ett ”naturligt centrum” med varierat utbud, ett sammanhängande grönstråk inom orten liksom ett sammanlänkat cykelstråk inom byn och till andra orter i kommunen med viktiga målpunkter. Här förekommer problem gällande genomfartstrafik och kollektivtrafiken behöver ses över.

I rapporten redovisas förslag på hur Skegrie kan expandera som en attraktiv by med service och bostäder utan att bykänslan går förlorad. Centrumbildning, grönstruktur, kommunikationer, historia och kulturmiljövård belyses. Ett förslag över ett nytt bostadsområde gestaltas.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: översiktsplan, fördjupad översiktsplan

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00