Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carl-Henric Havilehto; Richard Holmén , pp. 38. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Carl-Henric Havilehto, Richard Holmén
carlhenric@telia.com, skatkullen22@hotmail.com
Titel / Title: Anställdas Förväntningar av Inflytande – Upplevelser vid en omorganisation
Översatt titel / Translated title: EMPLOYEES’ EXPECTATIONS OF INFLUENCE – EXPERIENCES IN A REORGANIZATION
Abstrakt Abstract:

Intentionen med denna studie var att söka djupare förståelse för anställdas upplevelser och förväntningar av inflytande vid en stor omorganisation. Studien bygger delvis vidare på en kvantitativ undersökning som gjordes i samband med organisatoriska förändringar inom Göteborgs stad. Där framkom flertalet faktorer som kan in- och påverka individens upplevelse av inflytande. Med utgångspunkt ur tidigare forskning utarbetades fem olika teman kopplade till dessa faktorer; förändring, ledarskap, attityder, kommunikation och inflytande. Härefter intervjuades fyra personer anställda inom Göteborgs stad. Intervjuerna genomfördes med ett kritiskt angreppssätt och bearbetades med en deduktiv tematiskt analysmetod. Resultatet visade att respondenterna hade låga förväntningar om möjligheten till inflytande vid en organisationsförändring. En koppling mellan upplevt inflytande, viljan till inflytande samt förändringar i de personliga fördelarna framkom. Det föreföll som att anställda som upplevt individuella fördelar var beredda att åsidosätta möjligheten till inflytande och att det var först när förändringarna inverkade negativt på de personliga fördelarna som individen upplevde att avsaknandet av inflytande var ett problem. Andra inverkande faktorer såsom kommunikation, ledarskap, ålder, kön samt sättet varpå förändringarna genomdrivits, återfanns också även om dessa befanns underordnade möjligheten till personlig nytta vid en omorganisation.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Förändring i organisation, omorganisation, ledarskap, attityder, kommunikation, inflytande

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8rfp47
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 02/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012havilehto.pdf (425 kB, öppnas i nytt fönster)