Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maritha Olsson , pp. 29. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Maritha Olsson
Maritha, Olsson
Titel / Title: Lärarens upplevelse av elevernas mobiltelefonanvändning i klassrummet - en fallstudie
Översatt titel / Translated title: Teacher experiences of the student’s use of mobil phones in the classroom - A case study
Abstrakt Abstract:

Något händer när ny teknik gör intåg i klassrummet där undervisning, studier och lärande i olika ämnen står på schemat. I nästan varje elevs ficka finns idag en populär artefakt, mobiltelefonen. Att telefonen påverkar skolkulturen är förståeligt. Men hur anser lärarna att elevernas användning, kommunikationsrutiner och strategier för studier och lärande påverkar undervisningen och attityderna till skolarbetet? I skolan har man traditionellt alltid använt artefakter som myndigheterna har tillhandahållit, exempelvis böcker, penna och papper. Men idag har det skett en förändring som också påverkar elevernas lärande. Eleverna kommunicerar bland annat via sms och sociala medier med kompisar i och utanför klassrummet. Många lärare anser att mobiltelefonen stör undervisningen och elevernas lärande. Syftet är att öka kunskapen om hur lärarna upplever verksamheten när eleverna använder mobiltelefoner i skolan. Hur beskriver läraren sin egen erfarenhet av elevernas användning av mobiltelefonen och vad ser de för konsekvenser av användandet?
Jag har valt fallstudie som forskningsansats och mina datainsamlingsmetoder är enkäter och intervjuer. Jag introducerar socialkonstruktivism, analyserar data från ett sociokulturellt perspektiv och beskriver villkoren för elevernas kunskapsutveckling. Resultatet har jag analyserat och tolkat med hjälp av verksamhetsteoretiska begrepp och modeller. Sedan har jag gjort en hermeneutisk tolkning för att förstå verksamheten. Resultatet visar att det finns flera motsättningar på olika nivåer som styr om läraren tillåter mobilen i klassrummet, bl a. lärarens behov och kunskap men också tolkningen av skolans regler och rutiner.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Something happens when students introduce and use a new technical tool in the classroom;
some things are good and others bad. Nowadays most students carry a mobile phone. The
purpose of this study is to study how teachers react to and think about the students’ use of
mobile phones. Teachers have always used artefacts made available by the school authorities.
Today the students communicate on private smart phones, sending text messages to
classmates and friends in- and outside the classroom. One effect of the change in the use of
media is that the students’ ability to focus on school subjects has changed. Also, the teachers
believe that new artefacts and customs affect the students’ studying and learning process. The
purpose of this study is to investigate the teachers’ view of the contradictions that seem to
appear when the students use mobile phones in the classroom. This is a single case study
based on questionnaires and interviews, elaborating on the data by introducing social
constructivism and analyzing by sociocultural theory and hermeneutics. Results suggest there
are several contradiction at work, influencing and controlling the effect of how teachers
perceive of mobile phones in the classroom; e.g. teachers’ personal vs. professional need and
knowledge plus policy rules and regulations.
Keyword: artefact, education, learning, mobile phone, student, teacher.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Artefakt, undervisning, kunskapsutveckling, lärare, elev, mobiltelefon/ artefact, education, learning, mobile phone, student, teacher.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qnj32
Program:/ Programme Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 01/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hansson
thomas.hansson@bth.se
Examinator / Examiner: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Hem 0524-10623 mobil 070 325 88 80

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012olsson.pdf (286 kB, öppnas i nytt fönster)