Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna-Karin Andersson; Jennie Falck; Jenny Svensson , pp. 59. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Anna-Karin Andersson, Jennie Falck, Jenny Svensson
ie98jsv@mail.student.bth.se
Titel / Title: Varför team? En fallstudie på tre företag.
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING

Problem:
Det finns många tankar om organisationer och hur de ska styras. Förr handlade det om att styra företagets olika resurser för att uppnå lönsamhet. I dag krävs det mer av företagen och dess traditionella organisationsformer sätts på prov. För att utvecklas och framförallt kunna konkurrera i den allt mer föränderliga omgivningen krävs det att organisationerna är öppna för nya tankesätt. Det pågår en övergång från traditionella organisationer till processorienterade organisationer. Med detta följer ofta att team inrättas. Teamen har kommit att bli grunden i de processorienterade organisationerna. Utifrån detta vill vi veta varför organisationer har infört team? Hur styr organisationen teamen? Har förväntningarna uppfyllts?

Syfte:
Syftet med uppsatsen är att vi ur ett ledningsperspektiv vill beskriva varför företag har infört team, hur de har utformat dem och hur de styrs. Vi vill även se om det finns indikationer på överensstämmelse mellan förväntningar och verklighet.

Metod:
Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi vill beskriva en händelse. En fallstudie passar oss bäst då vi vill få en djupare förståelse för vad införandet av team har inneburit.

Slutsats:
Organisationerna inför team för att de vill öka lönsamheten och motivationen hos de anställda. Införandet av team leder till att medarbetarna får större ansvar och det ökar deras motivation. Detta leder i sin tur till att företaget kan öka sin flexibilitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Dessa tre är faktorer som kan påverka lönsamheten.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: styrning, team, flöde, flödesorientering, process, processorientering, lönsamhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: varför team.pdf (504 kB, öppnas i nytt fönster)