Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Björned , pp. 114. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Magnus Björned
Magnus, Björned
Titel / Title: Hållbar stadsutveckling - En studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
Abstrakt Abstract:

Titel: Hållbar stadsutveckling - en studie om historiska och samtida planeringsstrategier ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv

Författare: Magnus Björned

Kurs: Masterarbete i fysisk planering (FM 2503)

Institution: Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona

Handledare: Gunilla Lindholm

Datum: 19 augusti 2012

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka historiska och samtida stadsplaneringstrender utifrån ett
hållbarhetsperspektiv samt att analysera två svenska kommuners strategier mot en hållbar stadsutveckling.

Metod: En metodkombination har använts i form av en fallstudie och en innehållsanalys. Fallstudien består av två semistrukturerade intervjuer samt översikt av kommunala dokument.

Resultat: Fysisk planering kan inte på egen hand skapa hållbara städer då hållbar stadsutveckling är beroende av att fler komponenter behöver vara delaktiga i processen, men stadens strukturer som skapas genom fysisk planering kan underlätta målsättningen.
De redovisade stadsplaneringstrenderna resulterar i såväl negativa som positiva konsekvenser vilket innebär att det är komplext att utläsa om dagens trender i själva verket är hållbara. Fallstudiens resultat visar att en kombination av generella och situationsbetingade metoder är ett effektivt tillvägagångssätt då flera svenska städer står inför liknande problem samtidigt som städer är heterogena.

Nyckelord: hållbar stadsutveckling, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, Göteborgs Stad, Växjö kommun

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: hållbar stadsutveckling, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, Göteborg, Växjö

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xnbzl
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Lindholm
Examinator / Examiner: Christer Persson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012björned.pdf (8696 kB, öppnas i nytt fönster)