Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Edvin Bertilsson; Amanda Nilsson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Edvin Bertilsson, Amanda Nilsson
Titel / Title: Upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en obotlig sjukdom som förväntas öka hos befolkningen de kommande åren. Sjukdomen ökar luftmotståndet i lungorna och gör att lungblåsorna förstörs. Det leder till svårigheter med andningen. Rökning är den största riskfaktorn för att insjukna i KOL. Eftersom rökning till stor del orsakar sjukdomen kan känslor som skam och självanklagelse upplevas. KOL hämmar även förmågan till att utföra aktiviteter och påverkar de sociala kontakterna negativt. Syftet: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: I studien framkom det olika upplevelser som till stor del var negativa. Personer med KOL upplevde andnöd som ett problem eftersom det ledde till panik och ångest och det påverkade den dagliga fysiska aktiviteten negativt. Känslan av att vara beroende av andra upplevdes som frustrerande och var något som var svårt att acceptera.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: KOL, upplevelse, leva, med, KOL, lidande.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8usdq9
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 05/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bertilsson.pdf (1212 kB, öppnas i nytt fönster)