Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Janna Bordier , pp. 140. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Janna Bordier
janna.bordier@gmx.de
Titel / Title: Potenzielle Auswirkungen eines neuen Fernbahnhofs auf seine Umgebung -- Diskussion zu den Entwicklungsmöglichkeiten um einen neuen Fernbahnhof in Hamburg-Diebsteich
Översatt titel / Translated title: En järnvägsstations potentiella påverkan på stadsutvecklingen i dess omgivning -- Diskussion kring utvecklingsmöjligheterna kring Stationen Hamburg-Diebsteich
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete är skrivet på tyska och behandlar Deutsche Bahn AG:s (det tyska järnvägsaktiebolaget) planer på att förlägga järnvägsstationen Hamburg-Altona, till ett industriområde 2 km norr om det läge den har idag. Enligt dessa planer ska dagens säckstation ersättas av en genomfartsstation, där tunnelbanestationen Diebsteich idag ligger.

Den centrala frågeställningen för examens­arbetet är:
Vilken påverkan har en ny järnvägsstation på sin omgivning? Rent konkret står platsen för Altonas nya järnvägsstation i fokus och möjligheterna för en ny strukturell utveckling av dess närområde.

Arbetet bygger på teorier av Prof. Luca Bertolini, som menar att potentialen för ett utvecklings­projekt kring en järnvägsstation be­ror på förhållandet mellan stationen som trafikknutpunkt och stationen som plats. Om det uppstår en obalans mellan dessa funktioner så skapas ett förändringstryck. Den nya placeringen av järnvägsstationen Altona skulle ge den en mycket stark funktion som trafikknutpunkt men inte tillgodose de vistelsekvaliteter och andra viktiga funktioner som kan attrahera människor. Därmed förefaller det finnas en potential för att utveckla närområdet kring stationen. Det kan även ses som en nödvändighet för att den nya järnvägsstationen långsiktigt skall kunna fungera och tillgodose samhällets behov.

Examensarbetet har som mål att förklara planeringssituationen och dess komplexitet för en intresserad allmänhet. Det är ett brett upplagt arbete som ska kunna utgöra grunden för vidare planeringsdiskussioner. Baserat på den centrala frågeställningen har tre koncept med olika målsättningar formulerats. Koncepten konkretiseras i fyra planillustrationer. Förhållandet mellan dessa koncept och möjlig stadsutveckling kring stationen diskuteras, med fokus på de viktigaste intresseavvägningarna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: järnvägsstation, Hamburg, Diebsteich, Bahnhof, Bertolini, alternativ, alternativa koncept, stadsplanering, industriområde, grönstråk, stadsutveckling, befintliga strukturer, kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ewpn6
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 03/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist, Gösta Blücher
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Arbetet är skrivet på tyska.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: diebsteich-neuer fernbahnhof.pdf (20177 kB, öppnas i nytt fönster)