Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Yvonne Egnér , pp. 98. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Yvonne Egnér
Titel / Title: Utveckling av Solbergsudde Från fritidshusområde till permanentbebyggelse - med bevarad karaktär
Abstrakt Abstract:

Västerviks kommun har under tiotals år haft en vikande befolkningsutveckling men under de senaste åren har en förändring skett och trenden har brutits. En stor satsning på att uppföra sjönära bostadsområden nära staden har lockat till inflyttning, och kommunen vill fortsätta den utvecklingen.

Solbergsudde ligger strax utanför Västervik och det finns långt framskridna planer på att där uppföra ett nytt attraktivt bostadsområde med blandad bebyggelse. Solbergsudde präglas av en lantlig skärgårdskaraktär och idag finns där 17 bostadshus/fritidshus som ej är planlagda. Problem finns med både enskilda läckande avloppsanläggningar och brist på färskvatten. Olika delar av området har både regionalt och internationellt värde och omfattas av restriktioner såsom riksintresse enligt 3 och 4 kap miljöbalken och strandskydd.

Mitt arbete har varit att analysera och ge förslag på hur man kan utveckla Solbergsudde till ett trivsamt och attraktivt
bostadsområde, och samtidigt bevara landskapets karaktär och de biologiska, kulturella och rekreativa värden som finns.

Redan har många strandnära områden i Västervik bebyggts med friliggande villor. Flera av dessa områden har uppförts utan anpassning till landskapsbilden och de karaktäriseras av stora exklusiva villor som placerats och utformats utan hänsyn till omgivning, topografi eller vattenfront. Arbetet visar därför hur man genom olika riktlinjer för gestaltning kan styra bebyggelsen så att den harmonierar mer med landskapet.

Den sydvästra delen av området utgörs av en inkapslad deponi, innehållande rester från ett pappersbruk. Deponin upptar ett stort område som idag är outnyttjat och arbetet innefattar även ett förslag på användningsområde för denna yta.

Planförslaget möjliggör ca 60-80 nya bostäder samt en förskola. Viktigt har varit att planera för olika boendeformer och bostadsstorlekar, så att området kan passa både små och stora hushåll. I förslaget ingår också flera åtgärder som gynnar rekreation och friluftsliv.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: permanentbebyggelse, skärgård, Västervik, landskap, strandskydd, deponi, rekreation, gestaltning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/29/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anette Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00