Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Hötzel; Jenny Sandling OMC 002, pp. 25. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2002.

The work

Författare / Author: Daniel Hötzel, Jenny Sandling
Awreetus@hotmail.com, jennysandling@hotmail.com
Titel / Title: Sjuksköterskans möjligheter att upptäcka och stödja den äldre deprimerade patienten
Översatt titel / Translated title: The nurse's possibilitys to detect and support the elderly depressed patient
Abstrakt Abstract:

ABSTRACT

The persons whom the authorized nurse encounters in hospital wards and nursing homes are in great extent elderly persons. According to Wasserman (2000), about 30 to 40 percent among these, show signs of depression. To be aware of the signs of depression, and how an authorized nurse can support the patient is therefore of great value. The introduction to this study describes the symptoms of depression and how depression in elders is expressed. It also describes treatment possibilities and nursing aspects of concern.
The aim of this study is to illustrate what possibilities the authorized nurse has to detect and to support the depressed elderly patient. The method to do this has been through a literature review, and with content analysis as an analytic method.
The result is based on nine articles and shows the authorized nurse can do a great deal to detect and support the elderly depressed patient without being a specialist in this field of nursing. By recognizing the signs of depression and being aware that depression is not a part of the normal aging process, the authorized nurse can do a lot observe the patient and se to that he gets the care and support he is entitled to.


Keywords: Elders, Depression, Nursing, Detect, Support

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: SAMMNFATTNING

De personer som sjuksköterskan möter ute på sjukhusavdelningar, särskilda boenden och sjukhem är till stor del äldre. Enligt Wasserman (2000) visar mellan 30 och 40 procent av dessa tecken på depression. Att känna till depressionens uttryckssätt och hur man som sjuksköterska genom omvårdnad ska kunna stödja patienten är därför viktigt. I bakgrunden beskrivs allmänna symtom på depression och hur depressionen tar sig uttryck hos äldre. Till detta kommer behandlingsmöjligheter och omvårdnadsaspekter.
Syftet är att belysa vad sjuksköterskan kan göra för att upptäcka och stödja äldre deprimerade patienter och metoden för detta har varit en litteratur studie där innehålls analys använts som analysmetod.
Resultatet baseras på nio artiklar som visar att sjuksköterskan kan göra mycket för att upptäcka och stödja äldre deprimerade patienter utan att var någon specialist inom området psykiatri.Genom att känna till depressionens uttryck och vara medveten om att depression inte är en del av det normala åldrandet kan man som sjuksköterska göra mycket för att se till att patienten uppmärksammas och får den omvårdnad och det stöd som han/ hon har rätt till.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Nyckel ord: Äldre, Depression, Omvårdnad, Upptäcka, Stödja

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
thomas. eggers@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo- Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 38 50 00