Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Karlsson , pp. 71. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Elin Karlsson
ellinkarlsson14@hotmail.com
Titel / Title: Lunds nya stadsdel-imötet mellan stad och land
Abstrakt Abstract:

En god och fungerande stadsdel utanför stadskärnan kräver omsorgsfull utformning. I stadens utkant finns inte samma underlag för urbant liv och därför ställs höga krav på planeringen. En ny stadsdel måste möta sin omgivning och ses utifrån staden som helhet. I mitt arbete har jag lyft fram vikten av att förhålla sig till omgivande områden, landskapet samt stadskärnan och ta till vara på deras kvalitéer. Det nya området måste också tillföra den befintliga omgivningen kvalitéer. En vital stad måste integrera stadsdelar och dess funktioner med varandra.

En hållbar stadsuteckling innebär att planera för ett blandat stadsliv. En god stadsstruktur tillåter förändring och därför är funktion underordnad placering och utformning. Det måste finnas en mångfald såväl i området som i byggnaderna. Underlaget för ett publikt liv är mindre i områden utanför stadskärnan, vilket gör de publika rummen till en viktig fråga.
I mitt examensarbete har jag arbetat konkret med stadsutveckling utanför stadskärnan, där jag valt ett planområde 2 km nordväst om Lunds stadskärna. Skissarbetet har varit en kontinuerlig del genom hela processen och skett parallellt med det övriga arbetet. Efter att ha inhämtat kunskap om planområdet och Lund påbörjades en analys av området och dess omgivning. Utifrån analysens slutsatser formades viktiga utgångspunkter i förslaget, som påverkade mitt fortsatta skissarbete.

Det mest grundläggande och tidskrävande arbetet har varit områdets struktur och dess förhållande till omgivningen. Närstudier av kvarter och platser har också varit en viktig del i arbetet, då de ska fungera i sitt sammanhang. Genom litteraturstudier om stadsutveckling och planering har kunskaps hämtats, studerats och analyserats.

Den nya stadsdelen tillhör staden Lund och har därför en tät och stadsmässig karaktär. Tätheten tydliggör också stadens avslut mot det högt klassade jordbrukslandskapet. Gator, för olika trafikslag, länkar samman den nya stadsdelen med omgivande områden. Även grönskan är en viktig faktor ii att integrera det nya med det befintliga. Planförslaget i sin helhet kan ses på sidan 41.

Lokaliseringen har varit viktig i mitt arbete, så även utformningen. Stadsdelen kännetecknas av variation och mångfald. Bebyggelsen innehåller både bostäder och verksamhet. Rörelsestråk har samlats upp och skapat starka stråk. Längs med dessa stråk har platser och verksamheter, som generar rörelse, placerats tillsammans med platser som kräver rörelse för att fungera. Underlaget för ett urbant liv ökar därför i staddelen.

Grönskan har varit viktig i mitt arbete med att skapa en upplevelserik och vacker stadsdel. Flera platser och kvarter har gestaltats. I min gestaltning har jag lagt stor vikt på grönskan och rumsligheten.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Nya Värpinge, stadsutveckling, ytterområden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/