Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Johannisson; Mattias Svensson BEE-98-05, pp. 64. Dept. of Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Henrik Johannisson, Mattias Svensson
Titel / Title: Linjedetektering i LOFAR-gram
Abstrakt Abstract:

LOFAR-gram är ett vanligt sätt att presentera Ijudupptagningar. Om
en frekvens är stabil under en viss tid syns detta som en linje i
LOFAR-grammet. Det är dessa linjer som karakteriserar ljudkällan.
Identifiering av linjerna kan vara tidsödande och är ofta krävande för
en människa att utföra. Man vill då i många fall automatisera hela
processen och det är då lämpligt att låta en dator med hjälp av en viss
metod urskilja dessa linjer.
Syftet med detta examensarbete var att sammanställa och undersöka
olika metoder för att kunna detektera linjer i LOFAR-gram baserade
på undervattensljud. Dessa metoders funktion var att förtydliga och
därmed underlätta analys av de tidigare nämnda diagrammen. De
främsta metoderna har visat sig vara Houghtransformen, Radontrans-formen
och Self-organizing maps vilka beskrivits ingående med tester
och testresultat. Samtliga tester har utförts i Matlab(TM).
De resultat som framkom indikerade på att goda möjligheter finns för
att detektera linjer i LOFAR-gram.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: LOFAR-gram

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Jens Augustsson
Examinator / Examiner: Jan-Olof Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Signal Processing

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: SSPA Maritime Consulting AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: