Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Björkman 98013, pp. 96. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Karin Björkman
Titel / Title: Varberg och Byens Uttrykksformer
Abstrakt Abstract:

I samband med Västkustsbanans utbyggnad till dubbelspår
kommer stora delar av stationsområdet i Varberg att friställas. Delar av det intilliggande hamnområdets verksamheter kommer i ett senare skede att omlokaliseras, t.ex. Stena Lines Danmarksterminal, till Yttre Handelshamnen.
Södra Hamnen och Stationsområdet ligger båda centralt med
närhet till kommunikationer och rekreationsområden. Detta gör områdena attraktiva for bostäder och verksamheter.

ANALYS
Thiis-Evensen är en norsk arkitekt som har utformat en
stadsbyggnadsteori for Skandinaviska forhållanden. I teorin
ingår det att analysera staden och platsens olika karaktärer med hjälp av olika typredskap som Thiis-Evensen har utvecklat.
Teorin är uppdelad i olika rumsliga nivåer; landskapet som
staden ligger i, topografin som staden ligger på, bebyggelsen som utgör staden och möblerna som står i staden. Dessa nivåer ska karaktäriseras utifrån tre grundredskap; mönster, linje och punkt. De olika rumsliga nivåerna bryts ned och olika redskap används beroende på vilken nivå som karaktäriseras. Analysen avslutas med att framställa riktlinjer för den nya bebyggelsens visuella utformning med hjälp av typredskapen. Riktlinjerna är uppdelade i tre nivåer; huvud-, generella och speciella riktlinjer,
beroende på önskad detaljeringsgrad.
Analysen har utförts på Stationsområdet och Södra Hamnen och
riktlinjerna ligger till grund för den visuella utformningen av bebyggelsen. Dessa har prövats i en rad olika principskisser som lett fram till det slutliga forslaget.

UTFORMNING
Stationsområdet och Södra Hamnens exploatering inskränks av
skyddsavståndet till verksamheterna i Norra Hamnen. De delar
av områdena som ligger inom skyddsområdet kan ej upplåtas
för bostadsändamål utan utgörs av verksamheter, parkering och båtuppläggningsplatser, främst i Södra Hamnen.
Områdena utformas som två nya stadsdelar med olika karaktärer. Stationsområdets bebyggelse har hämtat sitt form-spårk från stationsbyggnaden och Societetsområdet. Det ger en fristående bebyggelse med en "hus i park"-karaktär. Södra Hamnen utformas med slutna kvarter mot öster och en öppen bebyggelsestruktur mot havet i väster. Karaktärerna återfinns i rutnätsstaden och Societetsområdet.
Ett nytt resecentrum för buss- och tågresenärer byggs i norra delen av Stationsområdet. Bussterminalen har 11 hållplatser med dockning for den regionala bustrafiken. Strax öster om terminalbyggnaden finns hållplatser for tätortstrafiken.
Totalt erhålls cirka 480 lägenheter och 20 000 kvm verksamheter och en ny stationsbyggnad på 2 800 kvm, inklusive kontorsyta.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: