Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ghasem Henareh 98001, pp. 54. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Ghasem Henareh
Titel / Title: Norra delen av Frihamnen vid Norra Älvstranden i Göteborg - Förslag till förnyelse
Abstrakt Abstract:

Frihamnen har varit i hamnens och varvindustrins tjänst i drygt 100 år och skall i framtiden enligt kommunens intentioner omvandlas till en integrerad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, med mera. Området ligger nordväst om centrala Göteborg och ingår i det 250 ha stora området, Norra Älvstranden, som på 15-20 år ska förvandlas till en plats for 15-20 000 boende och upp till 20 000 sysselsatta. Norra Älvstranden ska byggas i etapper. Frihamnen utgör sista etappen och områdets omdaning ligger troligen längst fram i tiden.
Lundbyleden och hamnbanan i norr, samt Göta Älv söder om
planområdet, utgör kraftiga barriärer mot övriga Hisingen och City. Bullerkällor i området utgör, förutom Lundbyleden och hamnbanan, Hjalmar Brantingsgatan som passerar forbi
området i öst.
De huvudsakliga målsättningarna i forslaget har varit att medbebyggelsen skapa en sammanhängande kvartersstruktur med
tydlig vattenfront, blanda bostäder och verksamheter, bevara
värdefulla byggnader samt att överbrygga områdets barriärer.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Hamnbebyggelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: