Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viveka Erikson 98006, pp. 85. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Viveka Erikson
Titel / Title: Återanvändning an Barkaby kasernområde
Abstrakt Abstract:

Att finna ny användning for fastigheter där den gamla verksamheten lagts ned är ett på senare år uppmärksammat intresseområde. Fortifikationsverket är en myndighet som brottas med detta problem eftersom det under de se-naste
25 åren lagts ned ett stort antal militäretablissement. Etablissementen skall avyttras och ny användning skall finnas for de gamla området och dess byggnader. Efter nedläggning har det oftast varit kommunen som köpt marken och den som funnit en ny användning for området.
I studier som gjorts om nedläggning av militäretablissement visar det sig att f.d. militärfastigheter har kunnat återanvändas for många olika verk-samhetsområden. Byggnaderna har visat sig vara mycket flexibla och om-rådena
användbara. Det finns exempel på nedlagda etablissement där bygg-naderna användts till kontor, verkstäder, skolor, högskolor, bostäder mm. I Järfälla kommun, norr om Stockholm ligger Barkarby flygfält, f.d. FS, som lades ner i början av 70-talet. Allt sedan kommunen for 10 år sedan köpte den första delen av Barkarby flygfält har olika planer for ny bebyggelse på fältet tagits fram. Så sent som i november 1996 köpte kommunen den sista delen av den gamla flottiljen. Det blev därmed aktuellt att planlägga hela området och en fordjupning av översiktsplanen togs fram för Barkarby flygfält. Det som först byggs är ett stort handelsområde söder om IKEA, närmast Enköpingsvägen och väg E 18. F8s kasernbebyggelse ligger i den norra delen av flottiljområdet, bakom IKEA-varuhuset. I väntan på beslut om hur kasernområdet skall återanvändas har Järfälla kommun hyrt ut en del lokaler till småföretag. Byggnaderna har sedan den militära tiden endast underhållits minimalt vilket gjort att byggnaderna nu är i visst behov av uppr
ustning.
Kasernområdet består av ett 30-tal byggnader i funkisstil belägna i och runt två skogbeklädda kullar. Den befintliga bebyggelsen kan på flera ställen kompletteras med ny bebyggelse forutsatt att den varsamt infogas for att inte forstöra helhetsbilden eller den kulturhistoriska miljön. I rapporten ges olika forslag på hur området kan återanvändas, som småföretagarcentrum och bostadsområde. Dessutom ges två profileringsforslag till småföretagarområdet, kretsloppscentrum och kultur/kreativt centrum med plats for
arkeologiskt museum, ateljéer mm. Förslag ges på ny bebyggelse i kasernområdet samt i det kvarter som bildas mellan handelsområdet och kasernområdet.
Ny busslinjedragning föreslås samt nya gång- och cykelvägar. Parkerings-platser måste ordnas på annat sätt än idag då bilparkering sker utmed gatorna i kasernområdet. En av hangarerna kan byggas om for parkering vilket löser parkeringsfrågan i delar av området.
Kasernbyggnaderna är enkla och småskaliga vilket gör dem lämpliga for många olika ändamål. För att visa på själva byggnadernas flexibilitet och stora spännvidd i användningsmöjlighet, föreslås olika användningssätt for
en enskild byggnad, kanslihuset. Planlösningarna visar hur byggnaden skulle kunna nyttjas som kontorshus, studentbostäder eller vanliga lägenheter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Ulf Ranhagen, Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: VBB Samhällsbyggnad

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: