Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Bohlin 97005, pp. 43. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Ulrika Bohlin
Titel / Title: Utbyggnad av Hjälarp vid Västkustbanan
Abstrakt Abstract:

Huvuduppgiften i mitt examensarbete är att forlägga bebyggelse kring en planerad
pågatågsstation utanfor Häljarp. Marken är idag i stort sett obebyggd jordbruksmark.
Mellan tätorten och stationsläget rinner Saxån, som har ett stort natur- och
geovetenskapligt värde i kommunen.
Uppgiften är att forlägga cirka 100 lägenheter i närheten av den planerade
Pågatågsstationen och i största möjliga mån binda samman dessa med befintlig
bebyggelse i Häljarp. För att kunna lösa denna uppgift på bästa sätt har jag även
studerat hur man ska lösa bullerproblemet från järnvägen, Häljarps historia, historiska
exempel på forläggandet av järnvägsstationer utanfor tätorten, naturmiljöns betydelse,
Häljarps struktur och dess servicefunktioner etc.

Arbetet har bestått i att först samla faktamaterial om Häljarp och Västkustbanan, som
jag sedan har tagit del av. Fortlöpande under arbetets gång har jag rekogniserat i
Häljarp och kring järnvägsspåret med omnejd for att kontrollera att verkligheten
stämmer med underlagsmaterialet. Utifrån detta har jag gjort en analys om var
bebyggelsen lämpligen bör forläggas och hur de nya vägarna ska dras på lämpligt sätt.
Sedan har jag gått vidare med att skissa fram gränserna mellan bebyggelse och
landskap, for att sedan lägga ut bebyggelsen på ett lämpligt sätt.
Parallellt med detta har jag arbetat på detaljuppgifter såsom forbättring av Häljarps
gamla centrum, utformning av ett nytt centrum, samt utformning av bron över Saxån.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Bostadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Karlskrona kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: