Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Dahlberg 97002, pp. 51. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Malin Dahlberg
Titel / Title: Telestad - bebyggelse anpassad efter kulturlandskapets gränser
Abstrakt Abstract:

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Området Telestad är beläget i den sydöstra delen av stadsdelen
Teleborg, cirka 4 kilometer söder om Växjö centrum.
Området anges i ÖP 95 som ett utbyggnadsområde
på l0-15 års sikt.
Växjö stad utgör genom sitt strategiska läge en knutpunkt
framförallt för sydöstra Sverige. Växjöregionen är en del
av Sverige som har haft en mycket positiv utveckling och
kommunen utgör idag en av landets mest expansiva med
en befolkningsökning på cirka 1000 personer per år.
Befolkningen i Växjö stad uppgår till cirka 50 000 personer.
Bostadsproduktionen har legat på cirka 370 lägenheter
per år mellan 1990 och 1995. Högskolan i Växjö
har ett brett utbud av både program och kurser. Idag läser
cirka 8000 studenter vid högskolan som antas växa ytterligare
inom de närmsta åren.
Stadsdelen Teleborg, inom vilken Telestad ligger började
bebyggas under l970-talet. Idag rymmer stadsdelen framförallt
bostäder, men även vissa verksamheter, skolor
samt ett brett serviceutbud som är koncentrerat till Teleborgs
centrum. Befolkningen uppgår till cirka 10000
personer.
Telestad utgörs främst av öppen åker- och ängsmark där
ett flertal stengärdsgårdar tillsammans med trädridåer
bildar avgränsningar och ger landskapet dess karaktär.
Inom området finns ett tiotal bostadshus samt en del
kulturhistoriska element, som fornlämningar och äldre
vägsträckningar, vilka delvis är alléplanterade.
Telestad domineras av två parallella höjdryggar som
sträcker sig i nordsydlig riktning. Detta medfor att en del
av området har ett mycket gynnsamt läge med västsluttning.
Mellan höjdryggarna sluttar terrängen mot en
våtmarkssänka, som kan utnyttjas for lokalt omhändertagande
av dagvatten. Våtmarkssänkan kan tillsammans
med en del av trädgården till Telestads gård utgöra ett
parkstråk mot det öppna landskapet i söder.
En av utgångspunkterna vid en exploatering av Telestad
bör vara att bevara befintliga värden i landskapet som
stengärdsgårdar, befintlig bebyggelse med mera.

BEBYGGELSEFÖRSLAG
I bebyggelseforslaget är landskapets gränser i form av
stengärdsgårdar, befintlig bebyggelse, vegetation med
mera styrande for bebyggelsens lokalisering och utbredning.
Tanken är att försöka bevara Telestads karaktär och
samtidigt skapa tydliga kopplingar till områdets historia.
Förslaget är inspirerat av trädgårdsstadens idéer om en
måttlig täthet, varierade gaturum, en småskalig, blandad
bebyggelse, där alla hushåll har tillgång till en egen trädgård
eller odlingslott.
I Telestad föreslås i huvudsak bostäder, men även vissa
mindre verksamheter i form av kontor och ett daghem.
För bebyggelsens lokalisering i landskapet är det framförallt
stengärdsgårdarna som har varit styrande. Trädgårdsstadens
idéer har varit en inspirationskälla for bebyggelsens
och gaturummens utformning.
Förslaget innebär inte några utbyggnader av huvudnätet.
Teleborgsvägen, Torparvägen och Skirvägen forsörjer
Telestad. Östra Telestad ansluts till Teleborgsvägen via
en cirkulationsplats samt en ny uppsamlingsgata, Telestadsvägen.
Förslaget medfor en förlängning av busslinje
1 och 5 som idag trafikerar områden strax utanfor
Telestad. Två nya, centralt belägna hållplatser anordnas
inom området. Telestad anknyts till det befintliga gång- och
cykelnätet på Teleborg. Lämpliga gång- och cykelvägar
förlängs mot viktiga målpunkter inom stadsdelen.
Bostadsbebyggelsen är småskalig och bildar varierade
kvarter och gårdar i området. Inom Telestad föreslås både
enbostadshus, parhus, radhus och små flerbostadshus. Till
varje bostadsgård hör en liten forrådsbyggnad som
inrymmer cykelforråd, avfallsrum samt komposteringsmöjligheter.
Exploateringstalet för området blir cirka
0,11. Befintlig bebyggelse i anslutning till Skirvägen
införlivas i de nya bostadskvarteren.
Dagvattnet inom Telestad tas omhand lokalt genom att
det leds till befintliga diken och till en anlagd damm.
Inom Telestad ges även utrymme for odling. Befintlig
jordbruksmark i områdets östra och sydvästra utkanter bevaras
för odlingslotter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: