Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sofia Bergdahl 97009, pp. 57. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Sofia Bergdahl
Titel / Title: Östbergahöjden - idéer och möjligheter
Abstrakt Abstract:

Östbergahöjden, med 49 likadana flerbostadshus,
byggdes under slutet av 60-talet i Stockholms
halvcentrala förortsband. Med tiden har området
alltmer kommit att utmärka sig som mindre
attraktivt än kringliggande områden. Det lider av
ett vägnät som skapar isolering och ineffektiv
kollektivtrafik. Utbudet av boendeformer är högst
ensidigt och centrum är slitet med bristande service.
Samtidigt har området många kvaliteter, som
fantastisk utsikt, eget parkståk men även närhet till
planerad stor park på Årstafältet, välhållna hus och
en måttlig skala.
Förnyelse i Östbergahöjden ska bedrivas genom att
finna och utveckla dessa kvaliteter samtidigt som
brister åtgärdas. Komplettering och förändring ska
ske med respekt för områdets ursprungstanke,
karaktär och befolkning. Förnyelse kan vara att se
området i sitt sammanhang i staden och föreslå
strukturella förändringar, mer än att bygga om de
befintliga husen. I allt detta ska ekonomisk och
ekologisk hållbarhet eftersträvas.
Förslagen till förnyelse är indelade i grupper som
behandlar kommunikationer, centrumförnyelse,
komplettering med radhus på lågt utnyttjade
parkeringsytor samt bostadsområdets möte med
den blivande parken på Årstafältet: Förslagsgrupperna
kan genomföras etappvis och var för sig.
Syftet med förnyelsen är att utveckla
Östbergahöjden till en stabil och attraktiv stadsdel
med goda möjligheter till kollektivtrafik, service,
närrekreation och allsidigt boende.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Bostadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: