Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magdalena Andåsen 97010, pp. 55. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Magdalena Andåsen
Titel / Title: Med sikte på ett grönt Västerjärva
Abstrakt Abstract:

Storstockholm har en unik grönstruktur som erbjuder ovärderliga
kvaliteter. Mellan bebyggelsefingrarna finns grönområden sk gröna
kilar, som strålar in mot Stockholms innerstad. De gröna kilarna utgör
en ovärderlig kvalité för boende i hela Stockholmsregionen. De
gröna kilarna möjliggör samband med kärnområden i stadens utkant
som innehåller naturområden med en variation av biotoper.
Sambanden mellan kärnområdena och de gröna kilarna utgör en
förutsättninng för att växter och djur långsiktigt skall kunna
överleva. De gröna kilarnas kvaliteter är många och motiven för ett
bevarande är flera.
I samband med att Stockholmsregionen växer hotas de gröna kilarna
av bl a olika tvärleder och utbyggnadsområden. Järvafältet är inte
undantaget dessa hot. Västerjärva är ett av flera andra framtida utbyggnadsområden
utmed denna grönkil i nordvästra delen av Stockholmsregionen.
I grönkilens södra spets, södra Järvafältet, anges enl
regionplan 1991 och kommunernas översiktsplaner ett flertal
utbyggnadsområden, där en utbyggnad av samtliga dessa skulle vara
förödande för den del av grönkilen som Järvafältets utgör. Dessa
områden är Kymlinge och Stora Ursvik i Sundbybergs kommun,
Margareteborg i Sollentuna kommun och Västerjärva och Uhiksdalsfältet
i Solna kommun. I en övergripande jämförelse har jag velat ta
ställning till områdenas lämplighet for utbyggnad utifrån deras
konflikt med natur- och rekreationsvärden. Andra viktiga aspekter i
bedömningen har varit att se till deras strategiska läge i grönkilen
och deras möjlighet att utgöra ett viktigt samband för biologisk
mångfald.
Västerjärva framstår i denna analys som ett av de områden som
utifrån intrång i grönkilen lämpar sig bäst för utbyggnad. Områdets värde för rekreation och för biologisk mångfald är liten. Västerjärvas
strategiska läge i grönkilen utgör inte heller ett område attraktivt för
grönkilens samband mot Nationalstadsparken. Områdets nuvarande
verksamheter innebär att ett återskapande av värdefull natur för
biologisk mångfald kommer att ta lång tid. Jag bedömer därför
utifrån dessa aspekter att Västerjärva utgör ett acceptabelt
utbyggnadsområde i resursplaneringsperspektiv.
Befintliga förutsättningarna för området har legat bakom det fortsatta
arbetet med Västerjärva. Genom att ta till vara och utveckla natur i
och omkring Västerjärva skapas kvaliteter i boendemiljön samt
förutsättningar för ett bra lokalklimat. Västerjärvas historia som
militärt område är en annan viktig forutsättning som kan bidra positivt
till områdets identitet. Ett antal bevarandevärda byggnader har
därför bevarats, tanken är att de skall utgöra ett tillskott och positivt
inslag i en utbyggnad av området.
Bakom förslaget för Västerjärva har tankar kring ett långsiktigt
hållbart perspektiv varit en viktig utgångspunkt. Planförslaget har
hämtat sin inspiration från trädgårdsstaden och innbär bl a en måttlig
täthet, tydlig gatuhierarki och trädgådar till alla hus. Trädgårds-stadens
principer möjliggör en god boendemiljö och ytor för lokalt
omhändertagande av resurser ex vatten och komposterbart material.
Västerjärva föreslås ta hand om sitt dagvatten och BDT-vatten
lokalt. Föreslagen utbyggnad på Västerjärva består av 1900 lgh i
fler-bostadshus och radhus. Maximal våningshöjd i området är tre
våningar och majoriteten av radhusen ligger i områdets norra del. En
viktig del i förslaget har varit att skapa gena och attraktiva gång och
cykeistråk samt föutsättningar för en god kollektivtrafikförsörjning
av området. Förslaget föreslår en ny gc-bro i områdets norra del mot
Österjärva gård samt ett stråk i den förr så betydelsefulla Krutbanan
mot Ulriksdals pendeltågsstation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Grönområden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Greta Bagewitz, Solna kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: