Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Johansson 98016, pp. 117. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Caroline Johansson
Titel / Title: Bräkne-Hoby Stationssamhälle - Förslag till Utbyggnad
Abstrakt Abstract:

Bräkne-Hoby stationssamhälle ligger cirka 1 mil väster
om Ronneby stad, mitt i Blekinge län. Orten utgör, med
cirka 2000 invånare, kommunens största tätort utanför
centralortsområdet Ronneby-Kallinge. Bräkne-Hoby har
sedan slutet av 1800-talet successivt växt fram med järnvägen
som förutsättning. Idag ligger ortens totala bostadsbestånd
på cirka 800 hushåll, väl samlade i en
radiell struktur kring centrum och stationsområdet. Samhället
är väl utbyggt så när som på ett område i dess
västra del. Området som är cirka 74 ha stort finns med i
Ronneby kommuns översiktsplan 90 som ett framtida
utbyggnadsområde på 15-20 års sikt.
En fortsatt utbyggnad av Bräkne-Hoby är intressant av
ett flertal skäl. Bräkne-Hoby ligger mitt i Blekinge längs
länets viktigaste kommunikationsstråk. Kustpilen angör
samhällets centra och inom en snar framtid då kustbanan
är färdigupprustad kan man på knappt två timmar nå
Malmö-Köpenhamnsregionen. Har finns ett väl utvecklad
samhällsservice och väl utbyggd teknisk forsörjning.
Det gröna är aldrig långt borta och endast fem
kilometer söder om samhället når man den Blekingska
kusten.
Planområdet har ett attraktivt läge mellan stationen och
centrum och den vackra Bräkneåns dalgång. Landskapet
karaktäriseras av de kuperade moränkullarna i kontrast
till det låglänta åkerlandskapet. På kullarna växer i
huvudsak bokskog. I landskapet finns ett flertal
historiska spår i form av stenmurar, åkerholmar, gamla
byggnader, åkervägar med mera. Ur lokalklimatsynpunkt
har området ett gynnsamt läge där moränkullarna
fungerar som naturliga läbildare samtidigt som den
öppna åkermarken ger bra tillgång till sol. Vid en utbyggnad
av området har det varit av stor vikt att låta
landskapets forutsättningar få vara styrande för bebyggelsens
lokalisering, utformning och struktur.
Vid en utbyggnad av Bräkne-Hoby har det varit viktigt
att ta tillvara på de kvaliteter samhället har i form av dess
småskalighet och närhet. En av de viktigaste utgångspunkterna
vid utformningen av bebyggelseförslaget har
därför varit att lokalisera bebyggelsen så att ingen får
mer än maximalt 1000 meter verkligt gångavstånd till
stationen för att på så vis uppmuntra folk att till fots eller
med cykel förflytta sig inom samhället. Det har även
varit viktigt att utgå från landskapets förutsättningar vad
det gäller vegetation, geologi, historia, lokalklimat med
mera och låta dess förutsättningar vara styrande for
bebyggelsens utformning. Vidare har det varit viktigt att
ta hänsyn till den angränsande bebyggelsen och på ett
bra satt bygga vidare på dess idag relativt trasiga
struktur. Att skapa en bebyggelse i samklang med naturen
och landskapets förutsättningar är det viktigaste steget
mot byggandet av ett mera hållbart samhälle. Källsortering,
lokala energisystem, odlingsmöjligheter för
alla liksom lokalt omhändertagande av dagvatten har
varit viktiga utgångspunkter.
Totalt omfattar förslaget 325 nya bostäder, vissa nya
centrumfunktioner och en 0-5 skola. Bebyggelsen är
lokaliserad utefter bilfria stråk, kring gårdar eller längs
mindre villagator, beroende på hur strukturen passat in i
landskapet. En enkel vägstruktur som fått anpassa sig
efter landskapets förutsättningar trafikförsörjer området.
Stora delar av bebyggelsen är bilfri. Cirka 80 % av
bebyggelsen har sina parkeringar i gemensamma parkeringsgårdar.
Bebyggelseförslaget utgör en blandning av
hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar med
syfte att skapa forutsättningar for en social integration.
Vid torget har nya centrumfunktioner lokaliserats och
den yttre miljön har fått sig en rejäl ansiktslyflning med
mer vegetation och nedsänkta parkeringsplatser. Uteserveringar
och ordentliga cykelparkeringar har anordnats
i närheten av stationshållplatsen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: samhällsplanering, bostäder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Ronneby kommun, Arkitekt SAR

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: