Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marina Fyhr; Tony Svensson 98011, pp. 219. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Marina Fyhr, Tony Svensson
Titel / Title: Landskronas gestalt
Abstrakt Abstract:

Del 1
Det här examensarbetet tog sin början under läsandet av Boverkets
rapport "Den måttfulla staden" under sommaren 1997. Rapporten
inspirerade oss till att arbeta med en stad som stämde in på den beskrivning
av måttfullhet som Boverket målar upp. Valet föll på Landskrona
av den enkla anledningen att vi såg dess stadsplan och tyckte att
den verkade intressant - något, annat visste vi då inte om staden. Efter
ett samtal med stadsbyggnadschefen i kommunen, Jörgen Bergvall,
såg vi flera intressanta uppgifter.
Första gången vi kom till Landskrona för att besöka stadshuset anlände
vi med låga förväntningar. Vi hade fått höra att Landskrona var en
sömnig lite småtråkig stad utan några anmärkningsvärda kvaliteter.
Detta var vi redan från början skeptiska mot, och när vi närmade oss
järnvägsstationen kunde vi konstatera att vår skepticism var berättigad.
Efter bara en kort promenad kunde vi konstatera att Landskrona
döljer många unika kvaliteter.
Under vara samtal med stadsbyggnadschefen och genom egna iakttagelser
växte en bild av stadens situation fram. De problem och frågeställningar
vi såg faller till viss del inom ramen for ett traditionellt
sektorsupplägg av ämnesområden, till exempel trafik, grönstruktur,
kulturmiljöer etc. En del problem är emellertid av sådan karaktär att
de omfattar flera sektorsområden samtidigt vi kunde efter en tid
gruppera problemen i fyra "problemkomplex":
- Stadens själ - Vad är stadens själ för något? Olika delar av stadens
själ, identitetsproblemet och dess betydelse.
- Staden som boplats - Vilka faktorer är viktiga för en god livsmiljö?
Hur påverkar de vår livsmiljö och vilka problem följer?
- Stadens uthållighet - Ekologiskt hållbar utveckling berör bland
annat kvalitet hos mark, vatten och luft, stadens gröna ytor, energianvändning
och frågor som rör hälsa och säkerhet
- Stadens bebyggelseutveckling - Här ryms frågor om hur staden
eventuellt skall växa, hinder och styrande faktorer
Inom varje problemkomplex ryms flera, frågeställningar som hänger
samman med de övriga i problemkomplexet. Till exempel är transporter
och rörelser en av de viktigaste förutsättningarna för en tätorts
utbyggnad och faller därför in under "Stadens bebyggelseutveckling"
tillsammans med studier av utbyggnadsområden och lokalisering av
viktiga funktioner.
De olika problemkomplexen är också kopplade till varandra genom
att ämnesområdena är beroende av varandra. Anledningen till att vi
har gjort den gruppering av problem som föreligger är att de är lättare
att beskriva och förstå tillsammans. Vissa problem faller också lätt
"mellan stolarna" genom en traditionell sektorsindelning av olika ämnesområden.
Vi vill här ta ett helhetsgrepp om dem.

Syftet med uppgiften har varit att studera Landskrona tätort och
ifrån en analys av förutsätmingama ge förslag till åtgärder och förbättringar. Målet var att utifrån dagens situation formulera övergripar
riktlinjer för tätortens framtida fysiska utveckling och ta fram detaljerade
förslag till förbättringar för utvalda delar av staden.
Resultatet av arbetet är tänkt att inte bara vara en plan i traditionell
bemärkelse, utan även tjäna som ett inspirationsdokument för fortsatt
arbete med planeringen av staden. Rapporten har därför utformats
med ett rikt bild- och kartmaterial.
En tanke bakom upplagget av arbetet är att det ska behandla olika
aktuella problem utifrån problembilden, inte utifrån olika förvaltningars
ansvarsområden så som översiktsplaner normalt brukar utformas.
Avsikten med detta är att integrera olika kunskapsområden i problem-
områden och fokusera på de problem som finns.

För analys har olika metoder använts; den danska stadsanalysmetoden
"SAVE", Boverkets metod för analys av grönstruktur redovisad i
rapporten "Stadens parker och natur" och Boverkets "TRÅD" för trafik-
studier. Analyserna har inte använts fullt ut eller ordagrannt, utan
snarare tjänat som inspiration och stöd i tillämpliga delar. En stor del
analyserna baseras på våra egna iakttagelser.
Analysen har genomförts på två nivåer; en övergripande för hela staden
och en detaljerad för valda delar. Avsikten har varit att slutsatserna
av den övergripande analysen skall visa vilka delar av staden som
bör behandlas mer ingående. Först därefter har en detaljerad analys
för dessa områden gjorts.

Del 2
Det här examensarbetet tog sin början under läsandet av Boverkets
rapport "Den måttfulla staden" under sommaren 1997. Rapporten
inspirerade oss till att arbeta med en stad som stämde in på den
beskrivning av måttfullhet som Boverket målar upp. Valet föll på
Landskrona av den enkla anledningen att vi såg dess stadsplan och
tyckte att den verkade intressant - något annat visste vi då inte om
staden. Efter ett samtal med stadsbyggnadschefen i kommunen,
Jörgen Bergvall, såg vi flera intressanta uppgifter.
Både Nyhamn och Bangårdsområdet,visade sig vara aktuella för
någon form av förändring. Två arkitektkontor hade fåt i uppdrag att
titta närmare på möjligheterna att bebygga Nyhamn. Området ligger
centralt och intill vattnet varför även vi lockades av dess möjligheter
och valde att titta närmare på områdets framtida utveckling.
Bangårdsområdet som även det ligger centralt i staden visade sig också
stå inför en förvandlingsprocess. Rangeringen av farligt gods planeras
flyttas och stationen som finns i området flyttas under 1998 och får ett
nytt läge i stadens utkant. Bangården frigörs därmed för andra
ändamål.
Anleditiugen till att vi valde två så centralt belägna områden i staden var
dels att vi ville arbeta med den typ av stadmiljö som centrum erbjuder,
dels att vi i vår övergripande analys kommit fram till att det var rätt att
bebygga.

I skissen till fördjupning av översiktsplanen gjordes en bedömning
över lämpliga utbyggnadsområden baserat på olika faktorer. Som en
vidareutveckling valdes två av dessa områden ut som
fördjupningsuppgifter och återfinns i detta häfte. Planarbetet med
dessa två områden syftar till att konkretisera de övergripande riktlinjer
och slutsatser som presenteras i fördjupningen av översiktsplanen. I
planförslagen vägs alla de värden in i form av goda boendemiljöer, ett
uthålligt stadsbyggande och en förbättrad identitet som utgör
utgångspunkter i fördjupningen av översiktsplanen. Här får de en
gestalt som visar vårt sätt att ge Landskronas fysiska utveckling en
framtida inriktning.
Målsättningen för arbetet med områdena Nyhamn och Bangården har
varit att planförslagen inte bara ska vara utbyggnadsförslag i
traditionell bemärkelse, utan att de även ska tjäna som
inspirationsdokument för fortsatt arbete med planeringen av
områdena, då de är aktuella för utbyggnad eller andra förändringar
inom en snar framtid.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Landskrona kommun
Anmärkningar / Comments:

Examensarbetet består av två delar (158s.+61s.)

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: