Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pär Envall 97018, pp. 48. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Pär Envall
Titel / Title: GIS i fysisk planering - exemplet Rinkabyholm
Abstrakt Abstract:

In spatial planning geographic information systems nowadays are used more and
more to handle geographical data as text, maps and statistics as in a kind of library. In
the example of Rinkabyholm GIS is used to support the work with a common task of
town-planning, to find alternatives for a new housing estate within a defined area.
This is done, based on criterias in the current land use plan, by combining thematic
maps in an overlayanalyse. Decisions of weighing between the different interests is
also done without support of GIS. For example brings a geographic information
system little information about qualative aspects as estethits, space and landscape
scenery, this depends to a part of the information that is stored in the current system.
Immediately next to Rinkabyholm there are two areas which are suitable for housing.
The qualities of these areas are much the same. A major differente is the road (E 22)
that goes as an barrier between the village and the east area talled Ramsö Flak. This
of course creates some problems. The most interesting thing about Rinkabyholm is a
discussion to move the road (E22) to a new position to the west of the village. There
is although still uncertain when (if) a new road will be build. In this final thesis a
proposal of new housing estates is presented. The proposal shows how Rinkabyholm
can be extended depending on the road alternatives.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Geografiska informationssystem används allt oftare i fysisk planering för att hantera
lägesbunden data i form av text, kartor och statistik som i ett slags bibliotek. I
exemplet Rinkabyholm har programvaran ArcView 3.0 och data ur Kalmar kommuns
GIS används för att stödja arbetet med ett ordinärt stadsplaneringsproblem, det vill
säga att finna olika alternativ för lokalisering av ny bostadsbebyggelse inom ett
avgränsat område. Detta görs genom en overlayanalys av tematiska kartor utifrån
uppställda utgångspunkter. Avvägning mellan intressen görs dock också utifrån andra
bedömningsgrunder än de som finns lagrade i informationssystemet. För till exempel
kvalitativa aspekter som estetik, rumslighet och landskapsbild ger ett geografiskt
informationssystem liten eller ingen information, detta beror till en del på den typ av
information som finns lagrad i det aktuella GIS-systemet
I anslutning till Rinkabyholm finns två större områden som är lämpliga att bebygga.
De båda områdenas egenskaper skiljer sig egentligen inte nämnvärt åt. Skillnaden är
att E22:an går som en barriär mellan samhället och det östra utbyggnadsområdet med
de problem som det förorsakar. Det som gör Rinkabyholm särskilt intressant är en ny
dragning av Europaväg 22 som Vägverket skisserar väster om samhället. Det är dock
ännu ovisst när (om) den nya vägen kommer att byggas. I examensarbetet redovisas
ett prioriteringsförslag med avseende på vägalternativ för hur ny bostadsbebyggelse
kan lokaliseras i anslutning Rinkabyholm.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: GIS, stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Kristina Nilsson, Anders Wellving, Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Metria Karlskrona, Kalmnar kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: