Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Danielsson 97019, pp. 91. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1997.

The work

Författare / Author: Fredrik Danielsson
Titel / Title: Kortebo-strandängen - Förslag till utbyggnad av ny stadsdel vid Vättern
Abstrakt Abstract:

Kortebo-Strandängen är beläget vid Vättern i nord-västra
delen av Jönköpings tätort, cirka 4 km från
Jönköpings centrum. Området har ett gynnsamt läge
ur kommunikationssynpunkt. Kortebovägen som
utgör infartsled till Jönköping norrifrån skär genom
området liksom järnvägen mellan Jönköping och
Falköping. Strandängen utgjorde tidigare ett stort
instutionsområde men flera byggnader står idag
tomma. Kortebo-Strandängen anges i Översiktsplan
90 som utbyggnadsområde för bostäder på 15-20
års sikt. Området beräknas fullt utbyggt inrymma
mellan 800-1 100 lagenheter, ett mindre centrum
samt verksamhetsområden.
Jönköping utgör genom sitt strategiska läge i
korsningen mellan stora trafikstråk en viktig kommunikationsknutpunkt
i södra Sverige. Jönköpingsregionen
tillhör en av landets mest expansiva.
Kommunen ökar med i genomsnitt 500 personer per
år och är idag landets nionde största sett till
folkmängden. 1 tätorten bor idag cirka 81 000 personer.
Bostadsproduktionen var under 1990-talets
första hälft i genomsnitt 600 lagenheter per år men
har under 1995 och 1996 sjunkit till knappt 100
lägenheter per år. Högskolan i Jönköping som utgör
en av landets få stiftelsehögskolor står inför stora
utbyggnadssatsningar fram till sekelskiftet. En ny
"cityhögskola" håller på att ta form och en första
etapp blir inflyttningsklar under 1997. Antalet
studenter är idag över 5 000 men väntas öka
ytterligare de närmsta åren liksom antalet anställda.
Kortebo-Strandängen utgör utbyggnadsområde
inom ett större bebyggelseband, kallat Kortebo-gruppen.
Dess sydliga del borjade bebyggas under
1960- och 70-talen och rymmer främst bostäder i
småhus. Viss verksamhet och service är koncentrerad
till Dalviks centrum. Befolkningen inom
Kortebogruppen sydliga tätortsdel uppgår idag till
cirka 8 200 personer.
Kortebo-Strandängen utgörs till stor del av öppen
åker- och hagmark. Två bäckraviner skär genom
området som tillsammans med gammal trädvegetation
i dungar och trädridåer ger karaktär åt landskapet.
Inom området förekommer gles villabebyggelse
koncentrerad till ett par mindre bebyggelsegrupper.
Bebyggelsen inom södra Strandängen
är kulturhistoriskt intressant med vård- och institutionsbyggnader
från olika tidsperioder, 1870-1970
tal.
Inom planområdet sluttar terrängen mot öster ned
mot Vättern. Höjdskillnaden mellan områdets övre
belägna delar och Vättern uppgår till 80 meter. En
mellanzon omfattar terrängens brantaste partier och
även områdets värdefullaste natur. I tidigare utredningar
föreslås ett centralt parkstråk löpa genom
området.

För att lösa trafikförsörjningen till områdets högst
belägna delar och samtidigt avlasta Kortebovägen
föreslås en ny led, "Djupadalsleden". Flera alternativa
dragningar finns framtagna. I rapporten tas
dessa upp till diskussion liksom alternativa lägen
för etablering av ett centrum.
Viktiga utgångspunkter vid en exploatering av
Kortebo-Strandängen bör vara att skapa en sammanhållen
stadsdel med egen karaktär där stor
hänsyn tas till befintliga värden i landskapet som
exempelvis naturmiljö, kulturmiljö, utsikt etc.
Vidare bör befintlig bebyggelse bevaras och
integreras i så stor utsträckning som möjligt.

I bebyggelseförslaget har fämst befintlig
bebyggelse, natur- och kulturmiljöer samt topografi
varit styrande for lokalisering och utbredning av
tillkommande bebyggelse. Avsikten har varit att
forsöka bevara Kortebo-Strandängens karaktär och
knyta an till områdets historia.
Trädgårdsstadens idéer om måttlig täthet, låga hus,
trädgårdar, traditionella gator, torg och platser.
samt delar av parkstadens idéer om bebyggelse som
isolerade block i landskapsrum där naturen utsparats
mellan bebyggelsen har varit en inspirationskälla
vid bebyggelsens och gaturummens utformning.
Ekologiska grundtankar som till exempel
satsningar på gång- och cykeltrafik, kollektivtra6k
samt lokalt omhändertagande av dagvatten har
utgjort viktiga utgångspunkter för bebyggelseförslaget.
Förslaget innebar en utbyggnad av Djupadalsleden
som en länk i huvudgatunätet och uppsamlingsgata
för övre Kortebo. Djupadalsleden och Ebba Ramsays
väg försörjer Kortebo-Strandängen och ansluts
till infartsleden, Kortebovägen via två föreslagna
cirkulationsplatser. I förslaget föreslås en förlängning
av gul stomlinje samt en ny busslinje som
föreslås trafikera övre Kortebo och dåligt kollektivtrafikförsörjda
områden inom Bymarken. Centralt
belägna hållplatser anordnas vid Kortebo nya centrum
för byte mellan olika linjer. Lämpliga gång-och
cykelvägar förlängs mot Kortebo-Strandängen
så att viktiga målpunkter inom stadsdelen nås.
Bebyggelseförslaget innehåller i huvudsak bostäder
men också verksamhetsområder områden for
kommersiell och social service samt ett koloniområde.
Bostadsbebyggelsen som föreslås inom
Kortebo-Strandängen är småskalig och bildar
varierade gaturum och gårdsmiljöer. Inom respektive
delområde är bostadstyperna varierade. För
Kortebo-Strandängen föreslås både friliggande enbostadshus
för enskilt byggande och i grupp, par- och
radhus samt små flerbostadshus/stadsvillor.
Exploateringstalet varierar för de tre huvudområdena
inom Kortebo-Strandängen mellan 0,17-
0,28. För hela området blir exploateringstalet 0,23.
Dagvattnet omhändertas lokalt inom Kortebo-Strandängen
via befintliga diken, backar och
föreslagna dammar. Befintlig åkermark inom
Strandangen utnyttjas för odlingslotter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Bostadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson, Nils-Erik Wetterbratt
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: