Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susanne Henriksson 97022, pp. 94. Department of Spatial Planning, 1997.

The work

Författare / Author: Susanne Henriksson
Titel / Title: Förnyelse av ett arbetsområde med ekologiska förtecken - en studie av Moraberg, Oxelgrenshagen, Weda och Ekensberg i Södertälje kommun.
Abstrakt Abstract:

Det äldre arbetsområdet Moraberg, Oxelgrenshagen, Weda och Ekensberg har
under de senaste åren genomgått en forändring från ett traditionellt industriområde
till ett arbetsområde med blandade verksamheter där främst handeln har ökat.
Gällande planer för området anger dock endast industriverksamhet och måste med
bakgrund mot den påbörjade utvecklingen förnyas för att svara mot nya
förutsättningar och krav som förändringen medför.

Områdets geografiska läge, inte långt från Södertälje centrum och intill viktiga
trafikleder, gör det mycket attraktivt både för företagare och besökare.
Attraktiviteten torde också öka ytterligare efter den förestående ombyggnaden av
intilliggande trafikplats. Ombyggnaden av Jakobsdals trafikplats, som korsas av
väg E4/E20 mot Stockholm och Stockholmsvägen mot Södertälje centrum, innebär
en ny entré i områdets östra del. Den nya entrén forändrar trafiksituationen och
trafikflödena inom området. Gatustandarden, som redan idag är undermålig,
erfordrar därmed förbättringar i vissa partier för att med den nya situationen vara
trafiksäker. Vidare krävs en estetisk upprustning av viktiga gatuavsnitt för att höja
områdets status och svara mot dess förändrade innehåll. Förslag till förbättringar
för att höja standard och utformning av kommunikationsstrukturen inom området
lämnas i rapporten liksom förbättrade möjligheter att ta sig till området via gång- och
cykelvägar och kollektivtrafik.

Trafikplatsens ombyggnad och områdets ökade attraktivitet innebär att flera
områden är aktuella för nya verksamheter. Ett par av dessa ligger i entrérummet till
Södertälje stad, vilket kräver att gestaltning och innehåll noga övervägs for att ge
ett positivt intryck av staden i allmänhet och arbetsområdet i synnerhet. Vilka
verksamheter som kan vara aktuella samt lämplig lokalisering för dessa ingår
därför som en viktig del i rapporten. Utbyggnadsförslag lämnas till områdena i
Moraberg och Jakobsdal.

Områdets yttre miljö speglar den industriverksamhet som pågått under många år.
Det saknas en sammanhållen helhet som förenar områdets yttre samt de fyra
delområdena av skiftande karaktär och med varierande innehåll. Övergripande
gestaltningsförslag vad gäller vegetation, skyltning, markplanering och bebyggelse
är därvid en del av arbetet.

Dagens kunskap om arbetsområdenas ofta negativa inverkan på vår miljö gör att
kretsloppstänkandet i dessa områden är av mycket stor vikt. Rapporten innehåller
därför en utredning om vilka möjligheter till kretsloppsanpassning som finns. Som
en del i detta lämnas bland annat forslag på forändrad avfallshantering och platser
for dagvattenanläggningar.

Samverkan mellan kommun och brukare är en viktig del av förnyelsearbetet. Ett
teoretiskt avsnitt om brukarmedverkan och olika arbetsmetoder för samverkan
avslutar rapporten tillsammans med ett handlingsprogram för förnyelsearbetet i
Södertälje kommun.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: lokal planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Erik Bengtsson, Sten Karlsson, Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Södertälje kommuns planavdelning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: