Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Olsson 99002, pp. 104. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Malin Olsson
Titel / Title: INTEGRERING- utopi eller möjlighet i Stadsbyggandet. Utvecklingsstudie av Örnsbergs arbetsområde.
Abstrakt Abstract:

På olika håll i planerarvärlden argumenteras för den blandade staden
i motsats till den funktionsuppdelade. Ärintegr ing mellan arbetsplatser och bostäder en möjliget i stadsbyggandet eller är det bara en planerarutopi?

Den strukturomvandling som pågår inom näringslivet har inneburit att
tyngdpunken, som tidigare legat inom verkstadsindustrin nu övergår
till mer kunskaps- och tjänsteintensiva branscher. Näringslivet har blivit
mer differentierat och, småskaligt. Även produktionsmetoderna inom
industrin har blivit mer miljövänliga och verksamheterna blir därmed
mindre störade för sin omgivning. Omvandlingen inom näringslivet och
den tekniska utvecklingen har bidragit till att möjligheten att integrera
verksamheter och bostäder har ökat.

Integrering mellan olika funktioner i staden ger en möjlighet till större
mångfald och mer levande stadsmiljöer. Ett integrerat område ger också större trygghet och ökad social kontroll då det finns folk i rörelse i
området under en större del av dygnet. Underlaget för kollektivtrafik
och service ökar och det finns möjlighet att samutnyttja servicefunktioner,
tekniska forsörjningssystem samt ytor för till exempel
rekreation och parkering. Både bostads- och arbetsområden behöver
dessa funktioner och ett samutnyttjande ger en jämnare belastning av
infrastruktur och tekniska försörjningssystem.
Nackdelar med integrering är att det ofta medför ett ökat lokalt
trafikarbete. Detta leder till störningar i form av buller, avgaser och
trafiksäkerhetsproblem även om verksamheten i sig inte är störande
för omgivningen. För företagen kan expansionsmöjligheterna vara
begränsade och flexibiliteten på lokalerna blir lägre i fråga om vilken
verksamhet som kan inrymmas.
Integrering kan göras på flera olika sätt beroende på vad för slags
område som är aktuellt för nyetablering eller omvandling. Det kan
vara nyetablering av verksamheter i befintliga bostadsområden,
ombyggnad av befintliga lokaler eller omvandling av redan exploaterad
mark i till exempel äldre arbetsområden eller hamn- och spårområden.
Det finns många svårigheter med att genomföra en utveckling mot mer
integrerade områden. När det gäller äldre industriområden är ett av
de största problemen att få ekonomi i omvandlingsprojekten på grund
av stora kostnader för evakuering av företag eller sanering av förorenad
mark. Initiativet till förändring av markanvändningen ligger främst hos
fastighetsägare och tomträttshavare Även om kommunen (Stockholms
stad) äger stora delar av marken i de äldre industriområdena, är de
flesta fastigheter upplåtna med tomträtt på mycket långtid. Kommunen
har ofta inte ekonomiska möjligheter till förtida inlösen av tomrätter
eller expropriation av privat mark. Därför krävs ett gott samarbete
mellan kommun och övriga aktörer f8r attkunna driva processen mot
en förändrad markanvändning.

I utställnringsförslaget till Stockholms översiktsplan 1997 presenteras
en ny stadsbyggnadsstrategi - bygg staden inåt. Detta innebär att
nybebyggelse ska ske på redan exploaterad mark och gärna i goda
kollektivtrafiklägen. Många av de äldre industriområdena har attraktiva
lägen i staden, vilket gör dem intressanta även för bostäder. Här finns
en möjlig resurs för omvandling till integrerade arbets- och bostadsområden.
För att illustrera hur ett äldre arbetsområde skulle kunna omvandlas i
riktning mot ett integrerat område har en skiss gjorts på Örnsbergs
arbetsområde i Hägersten, Stockholm. Ömsberg har goda förutsättningar
att bli ett attraktivt område för både boende och arbete.
Det är redan idag till viss del integrerat och har goda kollektiva
kommunikationer samt närhet både till city och till vatten- och
grönområden. Arbetsområdet är litet till ytan och har en företagsstruktur
med många mindre, icke störande verksamheter.
I utbyggnadsskissen ges förslag på vilken form av integrering som kan
vara lämplig och hur bebyggelsen skulle kunna utformas. Förslaget
bygger vidare på den befintliga strukturen av vägar och kvarter som
finns i området, för att utvecklingen mot en högre grad av integrering
ska kunna ske successivt. Skissen visar även förslag på utbyggnadsstrategi
för ett större område - från Axelsberg till Ömsberg.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Översiktsplan, strukturomvandling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stockholms stadsbyggnadskontor

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: