Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Erlandsson 97003, pp. 98. Department of Spatial Planning, 1997.

The work

Författare / Author: Maria Erlandsson
Titel / Title: Västra Mark - förnyelse av ett arbetsområde
Abstrakt Abstract:

Arbetsområden har genom tiderna inte varit föremål för några större planeringsinsatser. Det
är istället framförallt utbyggnaden av transport- och kommunikationsnät och andra försörjningssystem som indirekt spelat stor roll för etablering av industri genom tiderna. Olika delar
av landet har gynnats medan andra har missgynnats beroende på den geografiska lokaliseringen,
tillgången till energi, transportleder och råvaror. Industrins utveckling har dock
starkt påverkats av olika förändringar i den svenska planeringsideologin, från industrialismen början till våra dagar.
Tidigare var det i huvudsak enskilda företag, som stod för både utformning och investeringar i lokala produktionsmiljöer, idag är det kommunen som står för
planberedskap och samhällsinvesteringar. Naturligtvis har den svenska planlagstiftningens
utveckling påverkat industrin men överlag har ingen långsiktig planering
genomförts i landets kommuner.

Dt finns ett flertal halvgamla detaldplanelagda arbetsområden runt om i södra Sverige idag. Deras aktualitet har på senare tid ökat beroende på att dessa områden nu står inför stora förändringar. Förändringarna sker både på företagsfronten och inom den kommunala planeringen. Branch- och produktionsstrukturen håller på att ändras för företagen samtidigt som det ställs ökade krav på miljöanpassning av företag och deras verksamheter, vilket i sin tur resulterar i att krav även börjat ställas på omgivningen runt företagen. Företagen börjar också själva bli medvetan om sin omgivning och inse fördelarna med en god yttre miljö i kampen om markandsandelar.

Inom den kommunala planeringen uppmärksammas problemen med föråldrade planer och avsaknad av långsiktig planering av dessa områden, liksom det faktum att dessa områden tidigare knappt tillägnats någon större planering. I takt med städernas utbredning har dessa arbetsområden idag införlivats i stadsbygden vilket medfört ett förändrat utgångsläge. Arbetsområdenas nu förhållandevis centrala placering är attraktiv för verksamheter av en annan typ samtidigt som den ursprungliga planerade industriverksamheten inte längre lämpar sig i dessa områden. Kommunerna ställs idag inför en allt större mängd förfrågningar om ändrad markanvändning i dessa områden och behovet av en långsiktig planering gör sig gällande. Att arbetsområdet blivit en del av staden har även medfört ett intresse från kommundernas sida att skapa arbetsområden med mer stadsmässiga strukturer som bättre smälter in i staden. Samtidigt har medvetandet om de värden dessa områden innehar ökat. Gröna ytor i anslutning till ledningsgator eller i form a
v skyddsvegetation runt olika verksamheter är kvaliteter viktiga att bevara, dels för att underlätta ett omhändertagande av dagvatten i dessa områden och dels i strävan att skapa större sammanhängande grönstråk genom staden. Detta tillsammans med miljö- och hushållningsfrågornas aktualitet i samhället i helhet påverkar de halvgamla arbetsområdena och ställer dem inför en ny situation.

Examensarbetet behandlar förändring och förnyelse av dessa halvgamla arbetsområden. Västra Mark, ett arbetsområde i Växjö, är ett i raden av dessa arbetsområden som idag har blivit högaktuella på flera sätt. Syftet med förändringen och förnyelsen av ett halvgammalt arbetsområde kan vara skiftande liksom den grad av förnyelse som eftersträvas. I första hand brukar dock förändringen och förnyelsen av arbetsområden handla om förbättringar av den yttre miljön, vilket det också gör i Västra Mark. Sådana förbättringar kan i sin tur direkt eller indirekt påverka andra övergripande kommunala mål. I slutänden är dock det främsta målet vid förändring och förnyelse av arbetsområden att uppnå flexibilitet så att planeringssituationen i framtiden hänger med övrig samhällsplanering. Att utarbeta grundläggande riktlinjer som företagen kan följa, med visst utrymme för variationer, kan på sikt medföra att företagen själva uppmuntras till en kontinuerlig egenförnyelse av sitt arbetsområde.

Följade allmänna riktlinjer sammanfattar saker som är viktiga att tänka på vid en förändring och en förnyelse av ett arbetsområde. Dessa riktlinjer har också varit utgångspunkten för förnyelsen av arbetsområdet Västra Mark:

*Planera för arbetsområden som en del av stads- och landskapsbilden
*Planera för verksamheterna i området
*Planera för människorna i området
*Planera för egenförnyelse i området
*Planera för den yttre miljön i området
*Planera för vegetationen i området
*Planera för områdesidentitet
*Planera för ett egologiskt tänkande i området

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Arbetsområden

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Växjö kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: