Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Bergström 97017, pp. 41. Department of Spatial Planning, 1997.

The work

Författare / Author: Johan Bergström
Titel / Title: Den felande länken
Abstrakt Abstract:

Uppgiften har varit att på den relativt centraIt belägna godsbangården samt på intilliggande områden i Kristianstad ge förslag på och undersöka förutsättningarna för olika markanvändning, Att skapa en kommutiationslänk för, i första hand
gående och cyklister, mellan högskolan och centrum/stationen har varit en av hörnstenarna i arbetet. Viktiga utgångspunkter har varit säkerhet, stadsbyggnadskonst, det centrala läget och närheten till rekreationsområde,

Idén till det här examensarbetet föddes når jag läste kursen "Regionplanering" under våren 1995, Där studerade vi bla. järnvägs- och stationslösningen i Kristianstad. Arbetet startade med ett besök hos planingenjör Stefan Strömbäck och förutsättningar för olika sorters bebyggelse och trafiklösningar diskuterades.
Insamling av historiskt material, litteratur, kartor och fakta har skett genom kontakter med bibliotek, Banverket, SJ, Boverket, Kristianstad kommun och sökningar p& Internet. Fotografering och inventering av området samt samtal med Kristianstadsbor har också varit väldigt givande. Fortlöpande möten med
ter frh hade kommunen och högskolan har gjort att arbetet utvecklats i rätt riktning för att till slut bli så färdigt som det kan bli. Ett projekt av det här slaget lever sitt eget liv, nya idéer och uppslag gör sig ständigt påminda Men någonstans måste punkten sättas.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Regionplanering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Examinator / Examiner: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: