Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Nylander 99004, pp. 114. Department of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Lena Nylander
Titel / Title: Stärkt stadsmiljö - uppbyggnad, upplevelse, uppfattning
Abstrakt Abstract:

En rad olika anledningar och behov har gjort det lämpligt att se över
ett större område i centrala Falkenberg. Bland annat behöver
tätortsbussarna få en mer samlad och ändamålsenlig hantering av sin
verksamhet. Falkenbergs brandstation och den intilliggande
bensinstationen är under utredning för annan lokalisering. Ytor i
kvarteret Hjulet kan då eventuellt friställas.
Sedan ett par år har röster höjts for att ändra användning och
utformning på Stortorget. Arvidstorpsvägen, en f.d. infartsled från
gamla E6:an, är överdimensionerad med höga hastigheter som följd
och bilisterna blir sent uppmärksammade på att de befinner sig i
centrum. Analysarbetet har gjorts utifrån de tre ledorden Uppbyggnad,
Upplevelse och Uppfattning och gemensamt för dem är att människan
som ska bruka stadsmiljön är satt i fokus.
Alla människor har en inre bild av hur staden är uppbyggd. Vi skapar
bland annat dem för att kunna orientera oss och hitta i staden. Den
mentala bilden är individuell och varierar från person till person, men
gemensamma drag finns. De är, enligt Kevin Lynch?s The image of
the city, fem stycken byggstenar; stråk, avgränsning, distrikt,
knutpunkt och landmärke.
För att vi på ett så snabbt och enkelt sätt som möjligt ska kunna skapa
en tydlig bild av staden måste de olika byggstenarna vara distinkta.
Till planerarens hjälp kan man använda sig av tio formkvaliteter for
att förtydliga och förstärka varje byggsten.
Men stadsmiljön består även av mindre byggstenar. Detaljer som
bidrar till att göra stadsrummen användbara, informativa och inte
minst vackrare. I Gode byrom skriven av norrmännen Bettum och
Butenschön beskrivs 31 stycken "byggesteiner", allt från belysning
och bänkar till reklamskyltar och markbeläggning.

När vi rör oss genom staden ger arkitekturens former och rum olika
upplevelser. Genom arkitekturformernas ledande, attraherande eller
repellerande inverkan på våra rörelser uppstår hos rummen en
koreografisk verkan som kan förutses och som bör planeras.
Likaså ger olika rum; smala, breda, olika intryck på hur kroppen
förhåller sig till omgivningen. När man träder in i ett rum önskar vi
orientera oss, och anpassar tempot och ögat till detta. På bättre eller
sämre sätt kan människans upplevelse av en byggnad eller plats
samverka/framhäva dess verksamhet och användning. Inger
Bergströms doktorsavhandling Rummet & människans rörelser
beskriver dessa fenomen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsmiljö

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Spatial Planning

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: