Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Tholén; Nuzhat Asif , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Jenny Tholén, Nuzhat Asif
Titel / Title: Kommunikationen med den döende patienten
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Palliativ vård innebär att ge patienten en helhetsvård, då målet inte längre är att bota eller förlänga patientens liv. Sjuksköterskan behöver ha en helhetssyn på patienten för att kunna lindra dennes lidande på flera plan. Kommunikationen har en central plats i allt vårdarbete, och när det gäller palliativ vård är behovet större än vanligt. Syftet med kommunikationen är att skapa god kontakt med den döende patienten och bygga upp ett förtroende. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av hur hon kan göra sig förstådd och förstå den döende patienten. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Inspiration hämtades från Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkommer det att kommunikationen är grundläggande för förståelsen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan upplever att kommunikation är oundvikligt i alla möten med patienter. Kommunikationen kan ske antingen verbalt eller icke verbalt. Sjuksköterskan kan känna sig osäker och uppleva stress och obekvämlighet i kommunikationen med den döende patienten. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkar hur sjuksköterskan upplever kommunikationen. Det finns faktorer som kan påverka kommunikationen negativt eller positivt. Diskussion: Det kan vara svårt att kommunicera med döende patienter, då det finns många faktorer som kan försvåra kommunikationen. Sjuksköterskan kan göra sig förstådd genom att använda sig av både tal och kroppsspråk. Utbildning i hur sjuksköterskan ska kommunicera i palliativ vård, kan göra att hon känner sig mer förberedd.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kommunikation, palliativ vård, sjuksköterska, patient, upplevelser, relationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kommunikationen_med_den_doende_vt06.pdf (2384 kB, öppnas i nytt fönster)