Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Jonson; Przemyslaw Rudzki MSE-2004:28, pp. 73. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Fredrik Jonson, Przemyslaw Rudzki
fredrik@jonson.org, erace@erace.pl
Titel / Title: Identifying and Analyzing Knowledge Management Aspects of Practices in Open Source Software Development
Översatt titel / Translated title: Kunskapsledning i öppenkällkodsprojekt
Abstrakt Abstract:

In this thesis we explore how knowledge management is performed in open source projects. Open source projects are often perceived as informal, even unmanaged. Still, they appear to manage knowledge acquisition and sharing sufficiently well to successfully develop software in such a distributed environment as the Internet. This thesis aims to explore that apparent contradiction, and thus complement the currently limited research in this field.

The thesis consists of a literature study of knowledge management theory and open source development, resulting in the analysis of open source practices from a knowledge management perspective.

Currently the field of knowledge management maintains several, partially opposing doctrines. Apart from the business aspect, two main schools of thought are present. The commodity school approaches knowledge as a universal truth, an object that can be separated from the knower. The community school emphasises knowledge as something
internal to the human mind, but which can be shared as experiences between people. In the analysis presented, we have applied an analysis method which considers both the commodity and the community
perspectives.

The analysis is based on previous research studies of open source, and open source practices, and is furthered by a cursory case study using examples from a selected set of open source projects.

Our conclusions are that knowledge management indeed is present in open source projects, and that it is supported by an ecology like interaction of project practices.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Denna uppsats undersöker hur kunskapsledning används i öppenkällkodsprojekt. Öppenkällkodsprojekt uppfattas ofta som informella, ibland till och med okontrollerade. Ändå verkar de kunna hämta in och sprida kunskap tillräckligt väl för att kunna utveckla lyckade programvaruprojekt, även i en så distribuerad miljö som Internet. Med uppsatsen vill vi undersöka den skenbara motsättningen.

Uppsatsen består av en literaturstudie av kunskapsledning och öppen källkod. Dessa studier har utmynnat i en analys av projektmetoder som används i öppenkällkodsprojekt, sett från ett kunskapsledningsperspektiv.

Idag finns det flera motsägelsefulla lärosatser inom området kunskapsledning. Två huvudsakliga inriktningar är den kognitiva skolan och den konstruktivistiska skolan. I den kognitiva skolan anses kunskap kunna objektiviseras och behandlas som en vara, separat från personen som har kunskapen. Den konstruktivistiska skolan anser att kuskapen är bunden till den som vet, men att det går att dela med sig av kunskap genom social interaktion. I uppsatsen har vi analyserat projektmetoderna från båda dessa perspektiv.

Analysen baseras på tidigare forskning om öppenkällkodsprojekt, och kompletteras av exempel på hur projektmetoderna används i ett urval av öppenkällkodsprojekt.

Våra slutsatser är att det finns ett starkt stöd för kunskapsledning i öppenkällkodsprojekt och att den stöds av en ekologiliknande växelverkan mellan olika projektmetoder.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: knowledge management, open source development, software engineering, codification, personalization.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 10/21/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Conny Johansson
conny.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: knowledgemanagement-in-opensource-mse-2004-28.pdf (702 kB, öppnas i nytt fönster)