Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annika Fagerberg , pp. 26. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Annika Fagerberg
annika.fagerberg@comhem.se
Titel / Title: Spider Integration Music Project
Abstrakt Abstract:

Projekt Spider Integration Music Project (S.I.M.P.) hade som syfte att befrämja integration och inkludering i det svenska samhället. Idén var att skapa en musikverksamhet för flickor/kvinnor i Karlskrona kommun och startade våren 2001. Projektet hade som utgångspunkt att i ett befintligt nätverk kunna skapa och förbättra förutsättningar för flickor/kvinnor att skapa musik. Mordet på Fatime, som inträffade vid den här tiden, vidgade tankarna till att i projektbeskrivningen skulle till en början innefatta flickor/kvinnor med invandrarbakgrund. Motverkan av främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap med kulturutövning växte sig starkare genom tanken att försöka kombinera tjejer och musik och tjejer med invandrarbakgrund.
Initiativtagare till projektet var Cristina Carlsson, som efter en presentation beviljades medel från Kulturförvaltningen, Musik i Blekinge och Integrationsberedningen.
En kartläggning utfördes via information och intresseanmälan i skolor av om det fanns flickor/kvinnor både med invandrarbakgrund och med svensk bakgrund som ville utöva musik och dans. Önskemålen var att spela instrument, ordna konserter, filmverksamhet och inte minst dans. Den kartläggningsmetoden visade sig givande och mycket väl fungerande. Genom att det har funnits ett samarbete med ”Arm i arm” och Arvsfonden har projektet blivit känt på många ställen nationellt.
En musikförening har under projektets gång bildats för att verksamheten ska kunna fortsätta av egen kraft efter projektets slut. Olika verksamheter som har varit aktuella är dansgrupper, gitarrgrupper, rockband, trumundervisning, sångundervisning, filmundervisning, teaterverksamhet, mat- och musikkvällar.
I uppsatsen tillämpas såväl en kvalitativ som kvantitativ forskning och den processinriktade utvärderingen som också har använts, fokuserar i första hand på genomförandeförloppet. Denna modell ger förståelse för och förklaring till varför utfallet blev som det blev.
Enkäter med 12 frågor lämnades till de olika ledarna för verksamheten, vilka i sin tur lämnade dem vidare till de berörda deltagarna, detta för att minimera bortfallet i möjligaste mån. Det framkom att 24 av de 109 flickor som svarade hade sitt ursprung från ett annat land än Sverige.
Enligt resultatet tycks deltagarna vara nöjda med verksamheten. De anser att de har roligt, samtidigt som de får en chans att utvecklas inom den aktivitet de själva har valt. Flickorna/kvinnorna anser sig vara delaktiga vid då det gäller beslut som ska tas gällande aktiviteter som de är med i. Flertalet flickor ansåg det vara bra med en verksamhet enbart för flickor/kvinnor. Exempel på kommentarer som framkom i undersökningen var att de annars inte hade fått sin röst hörd, att de inte hade vågat lika mycket som de nu gjorde, att det finns och alltid har funnits många aktiviteter för pojkar.
Genom intervjuer med projektledaren och en representant ur referensgruppen framkom att bådas uppfattning av verksamheten var att projektet har bidragit till en integration hos flickorna/kvinnorna i Karlskrona kommun. De menar också att projektet har bidragit till att flickorna har utökat sitt sociala kontaktnät.
Verksamheten har även synts i det lokala kulturlivet genom olika uppträdanden. Ett av dessa uppträdanden som kan nämnas ägde rum i Karlskronas konserthus på Internationella kvinnodagen 2003 där dessutom projektledaren fick ett Kvinnor Kan- stipendium.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Integration, Integrationsprojekt, Projekt, Verksamhet för flickor, Utvärdering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Examinator / Examiner: Kerstin Arnesson; Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: s.i.m.p - c-uppsats.pdf (246 kB, öppnas i nytt fönster)