Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Persson; Alexander Semb MSE-2004-13, pp. 65. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Markus Persson, Alexander Semb
mapg03@student.bth.se, alse03@student.bth.se
Titel / Title: Designing Success - Industrial Process Interface Development
Översatt titel / Translated title: Successfull Design - Utveckling av Industriella Process-gränssnitt
Abstrakt Abstract:

This master thesis describes and treats the conflict
between usability and safety in designing industrial
interfaces. With literature studies and case studies as a
base it analyzes valuable characteristics that are
important to include in a design process to increase the
possibility to solve this conflict. Further, the thesis
investigates several existing design methods and the
most valuable parts are extracted and merged into a new
method that this thesis argues to have the ability to
bridge the gap between safety and usability. The TSAR
method, (Task and Safety Analysis Rationale), is based
on parts of several existing and established methods
proven to work due to extensive usage.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Magisteruppsatsen beskriver och behandlar konflikten mellan användbarhet och användarsäkerhet vid design av industriella gränssnitt. Med litteratur och fallstudier som grund analyseras värdefulla karakteristika som är betydelsefulla i en designprocess för att öka möjligheten att lösa denna konflikt. Vidare undersöker uppsatsen olika typer av etablerade designmetoder varav de mest värdefulla delarna är extraherade och sammanfogade till en ny metod. Denna metod argumenteras i uppsatsen för att besitta förmågan att överbrygga klyftan mellan användbarhet och användarsäkerhet. Metoden TSAR, (Task and Safety Analysis Rationale), baseras på delar av existerande och etablerade metoder som har bevisats applicerbara genom utbredd användning.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Design method, safety, usability, industrial interface

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Olle Lindeberg
oli@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ds.pdf (689 kB, öppnas i nytt fönster)