Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Karlsson; Jennifer Petersson Ida Karlsson, Jennifer Petersson. Olika men ändå lika - En kvalitativ studie om funktionshindrades levnadssituation, pp. 41. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Ida Karlsson, Jennifer Petersson
Titel / Title: Olika men ändå lika - En kvalitativ studie om funktionshindrades levnadssituation
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att fördjupa vår förståelse för hur 12 unga människor med funktionshinder upplever sin levnadssituation. Detta vill vi uppnå genom att använda oss av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod med en hermeneutisk ansats. Vårt urval består av tolv informanter, fem kvinnor och sju män, som är mellan 20 och 30 år gamla. De typer av funktionshinder vi har valt att avgränsa oss till är olika typer av ryggmärgsskador som innebär att personerna är rullstolsbundna, olika grader av synskador samt en person som är amputerad. Studiens teoretiska perspektiv är Madis Kajandis definition och modell av livskvalitet samt mångfald. Det empiriska materialet har kategoriserats utifrån dessa två perspektiv och inom livskvalitet återfanns tre huvudkategorier med ett antal subkategorier. Inom mångfald fann vi tre kategorier. Analysen visar att unga människor med funktionshinder upplever sin levnadssituation som både positiv och negativ. Utifrån livskvalitetsperspektivet är de i huvudsak positiva men upplevelsen sett ur mångfald är negativ. Detta beror på att funktionshindrade personer upplever diskriminering och särbehandling vilket ger en negativ upplevelse.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Funktionshindrade, livskvalitet, mångfald

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 12/20/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats soc 003.pdf (271 kB, öppnas i nytt fönster)