Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Andersson; Diana Larsson , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Cecilia Andersson, Diana Larsson
Titel / Title: Att drabbas av prostatacancer - Männens upplevelser av sjukdomen
Abstrakt Abstract:

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och drabbar i genomsnitt 8000 personer per år. För de drabbade männen kan vardagslivet förändras, både på grund av
cancersjukdomen och av behandlingen. Behandlingen kan leda till komplikationer som inkontinens och impotens vilket kan påverka mannens fysiska existens, sociala identitet och
trygghet. Studiens teoretiska referensram utgår från Cullbergs kris- och utvecklingsteori. Studiens syfte var att belysa hur man upplever livet efter diagnosen prostatacancer. Syftet besvaras genom en kvalitativ innehållsanalys av elva vetenskapliga artiklar. Innehållsanalysen inspirerades av Malterud (1998). Resultatet visade att prostatacancer påverkade männens
dagliga liv och sociala relationer. En stor del av manligheten upplevdes som förlorad och männen ifrågasatte deras identitet så som de hade identifierat sig själva före sjukdomen.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Prostatacancer, komplikation, sidoeffekt, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_ceciliaa_dianal.pdf (2789 kB, öppnas i nytt fönster)