Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Therese Bengtsson; Cecilia Nordqvist , pp. 42. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Therese Bengtsson, Cecilia Nordqvist
Titel / Title: Kvinnors livskvalitet vid bröstcancer – Kvalitativ litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Varje år får cirka 7000 kvinnor diagnosen bröstcancer i Sverige. Kvinnornas livskvalitet påverkas vid sjukdomen bröstcancer och det är en individuell upplevelse. Syfte: Syftet var att belysa livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen är gjord enligt Graneheim och Lundmans metod och artiklarna är kvalitetsbedömda enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis beskrivning. Resultat: Resultatet presenteras i sex huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorierna är ”Psykisk hälsa”, ”Fysisk hälsa”, ”Sociala relationer”, ”Omgivning”, ”Graden av självständighet” och ”Existentiella tankar”. Slutsats: Bröstcancer påverkar kvinnorna på många olika sätt vilket leder till att de får en försämrad livskvalitet. Får kvinnan ett bra stöd av sina närmaste och de som finns i deras omgivning får de en ökad livskvalitet och klarar av att hantera sjukdomen bättre. Sjuksköterskan har en viktig roll i kvinnans behandling av bröstcancern. Det viktigaste för sjuksköterskan är att ha ett helhetsperspektiv patienten får då en bättre omvårdnad vilket leder till ökad livskvalitet för kvinnan.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, Kvalitativ, litteraturstudie, Kvinnor, Livskvalitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/04/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ann-Solveig Olofsson
Examinator / Examiner: Doris Bohman, Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thereseb_cecilian.pdf (325 kB, öppnas i nytt fönster)