Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helen Tapper , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Helen Tapper
tapper.helen@telia.com
Titel / Title: Vårdande möte - vård- och omsorgsstuderandes perspektiv på mötet med vårdtagare
Abstrakt Abstract:

Inom den vårdande verksamheten sker dagligen en mängd möten mellan personal och vårdtagare. I många fall resulterar dessa möten i en nöjd vårdtagare men allt fler vårdtagare vittnar också om att de haft mindre bra möten med vården. Syftet med studien var att beskriva mötet med vårdtagaren utifrån en grupp vård- och omsorgstuderandes perspektiv. Data samlades in genom individuella intervjuer med fyra studerande, och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2003). I analysen framkom två huvudkategorier, ”Möjligheter i de studerandes möte med vårdtagare” samt ”Begränsningar i de studerandes möte med vårdtagare”. Dessa huvudkategorier uppstod ur vardera fyra subkategorier: vikten av respekt i mötet med vårdtagaren, vikten av delaktighet i mötet med vårdtagaren, kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren, vikten av att ha tid i mötet med vårdtagaren samt brist på respekt i mötet med vårdtagaren, brist på delaktighet i mötet med vårdtagaren, brist på kommunikationens betydelse i mötet med vårdtagaren och brist på tid i mötet med vårdtagaren. I mötet med vårdtagarna bör, enligt resultatet, det vårdande mötet möjliggöra för vårdtagarens delaktighet i vårdandet. Detta genom att möta vårdtagaren med respekt och genom att kommunicera på ett sätt som medför att vårdtagaren förstått vad som sagts samt att tid finns för samtal och delaktighet. Faktorer som begränsar det vårdande mötet, enligt resultatet, är brist på delaktighet. Genom att det råder brist på respekt, brist i kommunikationen med vårdtagaren samt brist på tid så omöjliggörs vårdtagarens möjlighet till delaktighet i det vårdande mötet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Möte, vård, omsorgsstuderande, vårdtagare

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8mlgmt
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 10/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Fridström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011tapper.pdf (455 kB, öppnas i nytt fönster)