Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rebecca Nilsson , pp. 56. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Rebecca Nilsson
Titel / Title: Internprissättning inom offentlig verksamhet
Översatt titel / Translated title: Transfer pricing in public activities
Abstrakt Abstract:

Syftet med min studie är att öka förståelsen för internprissättning inom en offentlig verksamhet.

Uppsatsen är grundad på en kvalitativ fallstudie för att komma ner på djupet och undersöka tillämpningen av internprissättning inom en offentlig verksamhet. Jag har använt mig av personliga intervjuer för att samla in primärdata. Sekundärdata har samlats in från vetenskapliga artiklar och litteratur. Vidare har denna referensram jämförts med empirin för att jag skulle finna kopplingar och likheter mellan dessa för att försöka bidra till en ökad förståelse kring mitt valda studieområde.

Min slutsats är att man inom Karlskrona kommun tillämpar en internprissättning som utgår från självkostnadskalkylering. Detta är lagstadgat och därmed lika för alla kommuner. Organisationsstrukturen verkar vara en avgörande faktor för hur utvecklat internprissystemet är inom organisationen. Fördelarna som kommer med ett välutvecklat internprissystem så som kostnadsmedvetenhet, korrekt kostnadsfördelning, ökad motivation, möjlighet till utvärdering och uppföljning av ansvarsenheter måste ställas mot nackdelarna med ett internprissystem. De nackdelar jag identifierat i min studie är att det är en kostsam process att utveckla ett omfattande system. Det kan även vara svårt att beräkna priser på vissa tjänster.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: ekonomistyrning, internprissättning, decentralisering, kostnadsmedvetenhet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xrc7q
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 09/02/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Wrenne
anders.wrenne@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012nilsson.pdf (504 kB, öppnas i nytt fönster)