Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Venera Kadrijaj; Ulrika Kirkebaek , pp. 65. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Venera Kadrijaj, Ulrika Kirkebaek
Titel / Title: "Kärlek, stöd och gränser" - En studie om de arbetssökandes möte med arbetsförmedlingen som institution sett utifrån de arbetssökandes och arbetsförmedlarnas perspektiv.
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att belysa mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlingen som institution sett ur bådas perspektiv. Vi vill få en djupare förståelse både för de arbetssökande och för arbetsförmedlarna samt deras personliga upplevelser av mötet. Uppsatsens sociologiska perspektiv är symbolisk interaktionism. Eftersom det är upplevelsen av mötet och därmed den interaktion och samspel som uppstår är detta perspektiv relevant för studien. För att få en djupare förståelse för upplevelsen av mötet mellan de arbetssökande och arbetsförmedlarna har en kvalitativ metod använts. Tio intervjuer har genomförts, fem från varje grupp. Vi har inte velat styra informanterna helt och därför har det varit relevant att använda oss av teman istället för preciserade frågor. De fem arbetssökande var personer som vi känner sedan tidigare och de har varierande erfarenheter av arbetslöshet. Urvalet av de fem arbetsförmedlarna har skett mer slumpmässigt och dessa är indelade i arbetslag med olika tjänster. Resultatet har redovisats i teman som är gemensamma för både de arbetssökande och arbetsförmedlarna. De sju teman är; första kontakten, bemötandet/mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare, krav som ska uppfyllas, förtroende, kontrollfunktion, de arbetssökandes eget ansvar och kommunikation. Citaten ifrån intervjuerna är det som stärker uppsatsens kvalitet eftersom de är ”rena” och återger informanternas åsikter. Detta för att vi inte vill att våra egna förklaringar ska leda till att citaten feltolkas av läsaren. Resultatet visar att de arbetssökande och arbetsförmedlarna har olika upplevelser av mötet dem emellan.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Arbete, Arbetsförmedlare, Arbetsförmedling, Interaktion, Kommunikation, Möte, Upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats06.pdf (450 kB, öppnas i nytt fönster)