Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Konrad , pp. 36. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Jennie Konrad
jennie.konrad@hotmail.com
Titel / Title: Återhämtning mellan arbetspassen - En kvalitativ studie om återhämtningens betydelse
Abstrakt Abstract:

Återhämtning är av stor betydelse för att Sverige ska kunna uppnå det folkhälsopolitiska målområdet hälsa i arbetslivet. Trots det uppger många svenska arbetstagare att möjligheterna till återhämtning såsom vila och avkoppling mellan arbetspassen har försämrats. Brist på återhämtning kan leda till ökad ohälsa i form av stressrelaterade symptom som utmattning, depression och hjärt-kärlsjukdomar men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken betydelse anställda på ett medieföretag lägger i begreppet återhämtning samt hur återhämtning påverkar deras hälsa och arbetsprestation. Datainsamling har genomförts med hjälp av fjorton semistrukturerade intervjuer där data har analyserat med tillämpning av kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns en gemensam uppfattning av att återhämtning handlar om att koppla av, koppla bort och ta nya tag. Vidare identifierades viktiga faktorer som dels främjar och dels hindrar återhämtningen. Resultatet gav även en inblick i hur återhämtningen på olika sätt påverkar både hälsa och arbetsprestation genom ökad energi, känsla av pigghet och välmående. Slutsatser som kan dras är att återhämtning till stor del handlar om att mentalt lyckas koppla bort arbetet. Förmågan till denna mentala bortkoppling påverkar både återhämtningen i sig men även hälsa och arbetsprestation. Samtidigt kan konstateras att återhämtning på arbetet har betydelse för återhämtning mellan arbetspassen. Detta innebär att arbetstagaren personligen bär ansvaret att undvika jobbrelaterade saker under sin fritid och hitta meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med för att byta fokus. Samtidigt bär även arbetsgivaren ett ansvar när det gäller arbetsfördelning och arbetsbelastning som måste vara jämnare fördelad.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: återhämtning, arbete, arbetsprestation, hälsa, välbefinnande, mental, bortkoppling

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vgevy
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering/Bachelor programme in Public Health Science with emphasis on Community Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Anderberg
Examinator / Examiner: Johan Berglund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012konrad.pdf (702 kB, öppnas i nytt fönster)