Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katarina Bergstrand; Emelie Jacobson 2004:01, pp. 38. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Katarina Bergstrand, Emelie Jacobson
Titel / Title: Faktorer som påverkar kommunikation mellan vårdgivare och afasipatienter
Översatt titel / Translated title: Factors that affect the communication between care providers and patients with aphasia
Abstrakt Abstract:

Kommunikation mellan vårdgivare och afasipatienter är ett omvårdnadsproblem om vårdgivaren inte har kunskap om hur hon ska förhålla sig i de situationer som kan uppstå. den icke verbala kommunikationen är i dessa sammanhang av stor betydelse men även det verbala språket har sin plats i kommunikationen.
Studiens syfte har varit att belysa faktorer som påverkar kommunikationen mellan vårdgivare och personer med afasi. Studien gjordes baserad på litteratur med en kvalitativ ansats. Som teoretisk referensram användes Paterson och Zderads omvårdnadsteori som är en interaktionsteori och grundar sig på vikten av en god relation och därmed en god kommunikation mellan vårdgivaren och patienten. de faktorer som framkom i resultatet var den icke verbala kommunikationen, atmosfären, patientens upplevleser, vårdgivarens upplevelser och samspelet mellan vårdgivare och patient. Från denna studie har man till exempel kunnat dra slutsatsen att vårdgivare-patientrelationen måste vara god om kommunikationen ska lyckas och förståelse uppnås.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: afasi, kommunikation, vårdgivare-patientrelation, upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
anna-greta.lowenadler@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: afasipatienter.pdf (1809 kB, öppnas i nytt fönster)