Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karin Fälth; Linda Svahn , pp. 26. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Karin Fälth, Linda Svahn
Titel / Title: Parprogrammering - Ökad tidsåtgång uppvägs av dess fördelar?
Abstrakt Abstract:

Syftet med arbetet var att ta reda på om den ökade tidsåtgången som parprogrammeringen leder till uppvägs av de fördelar som den genererar i jämförelse med enskild programmering där arbetet delas mellan två programmerare och sedan integreras. I arbetet presenteras resultatet från en enkätundersökning som sju personer från fyra olika företag i Sverige har besvarat. Samtliga personer som besvarat enkäten har arbetat både med enskild programmering och parprogrammering.

Vårt arbete bidrar till forskningsområdet programvaruteknik som intresserar sig för mjukvaruutvecklingsmetoder. På senare tid har detta forskningsområde också intresserat sig för lättrörlig mjukvaruutveckling där utvecklingsmetoden Extreme Programming (XP) ingår. XP tillämpar parprogrammering och är en mjukvaruteknisk metod som har att göra med klassisk mjukvaruteknik som bl.a. utgår ifrån kodkvalite och samspel mellan utvecklare. (Rittenbruch m.fl, 2002)

I den litteratur vi läst har det presenterats en undersökning som gjorts i USA om parprogrammering. I den konstaterades att detta arbetssätt ger en ökad tidsåtgång och det framkom också ett antal fördelar med att programmera i par. Vi har utgått ifrån tidsåtgången och fördelarna när vi gjorde vår enkätundersökning. Vi fann att vår undersökning styrker de fördelar som finns med parprogrammering, men däremot bekräftar inte undersökningen att tidsåtgången ökar.

Samtliga i undersökningen tycker att kodkvalitén förbättrats, dvs bättre struktur och design samt mindre fel på koden. Sammanhållningen och kommunikationen har blivit bättre och fler programmerare är involverade i samma kod. Detta innebär att projektgruppen inte påverkades så mycket när en person lämnar projektet. Det har också framkommit att parprogrammering inte är lämpligt att använda vid enklare uppgifter.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Parprogrammering, Extreme Programming, Agile Software Development

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kari Rönkkö
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: parprogrammering.pdf (1503 kB, öppnas i nytt fönster)