Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Bergman; Jenny Gustafsson , pp. 18. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2003.

The work

Författare / Author: Ida Bergman, Jenny Gustafsson
Titel / Title: SJUKSKÖTERSKANS VÅRD AV PATIENTER MED PERIFER VENKANYL: Systematiserade vårdhandlingar kan förebygga att komplikationer uppstår
Översatt titel / Translated title: NURSES CARE OF PATIENTS WITH PERIPHERAL INTRAVENOUS CANNULA: Nurses systematical handling can prevent arising complications.
Abstrakt Abstract:

SAMMANFATTNING


En av sjuksköterskans dagliga omvårdnadsåtgärder är att lägga in och ansvara för patientens omvårdnad i samband med perifer venkanyl. Studiens syfte har varit att undersöka hur handläggningen och bristerna beskrivs i samband med att patienten erhåller en perifer venkanyl, samt att ge ett förslag hur vårdprocessen som modell kan motverka brister i den kliniska handläggningen av perifer venkanyl. Undersökningen har genomförts som en litteraturstudie där resultatet grundar sig på vetenskapliga artiklar och två böcker inom området. En kombination av Eriksson och Atkinson & Murrays vårdprocessmodeller har använts som utgångspunkt i studien. Deras modeller bygger på fyra faser och kan tillämpas i alla vård situationer. Resultatet visade på flera brister i den kliniska handläggningen av perifer venkanyl. Vid handläggning av venkanyler var 52 procent otillfredsställande. När sjuksköterskan har genomfört de fyra faserna bör patienten ha uppnått slutmålet; optimal hälsa. Vårdpersonalen måste besitta kunskaper om vad som påverkar uppkomsten av komplikationer hos patienten med perifer venkanyl.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Vårdprocessen, perifer venkanyl, komplikationer, omvårdnad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Annika Larsson- Mauleon
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 38 50 00