Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Olsson , pp. 33. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2004.

The work

Författare / Author: Louise Olsson
lool02@spray.se
Titel / Title: Arbetsdelning i hemmet - En studie om mäns upplevelser av arbetsdelning mellan könen
Abstrakt Abstract:

Min B-Uppsats i Sociologi behandlade ämnet arbetsdelning i hemmet ur ett kvinnligt perspektiv. Under arbetet med denna uppsats kom idén om att göra ytterligare en studie kring samma ämne fast ur ett manligt perspektiv. Därför har jag nu i min C-Uppsats valt att utföra en studie som fokuserar på fem män och deras upplevelser av arbetsdelning i hemmet.
Metoden som används är kvalitativ och jag har utfört intervjuer med fem män i åldrarna 24 år, 27 år, 29 år, 54 år och 77 år. Att männen är i olika åldrar beror på att jag vill relatera arbetsdelning i hemmet till könssocialisation. Studien innehåller en kort presentation av min B-Uppsats eftersom jag också har för avsikt att jämföra kvinnornas och männens upplevelser av arbetsdelning i hemmet med varandra.
Resultatet från de fem intervjuerna stöder jag dels på tidigare forskning och dels på teori. Tidigare forskning innefattar Carin Holmbergs avhandling "Det kallas kärlek", R.W. Conells bok "Maskuliniteter" och Nancy Chodorows bok "Femininum-maskulinum". Dessa tre forskare behandlar ämnen som bland annat arbetsdelning i hemmet och könssocialisation. Den teoretiker som jag har valt att använda mig av är Talcott Parsons. Hans teori om det sociala systemet, jämvikt och social integration och hans mönstervariabler är relevanta för denna studie.
Resultatet prsenteras under sju olika teman: uppväxt, syskon, det nuvarande hemmet, jämförelse uppväxt och nutid, uppfostran, orsaken till könsrelaterad arbetsdelning i hemmet och rättvisa eller orättvisa situationer. Resultatdelen innehåller dessutom en hel del citat från de fem männen.
I analysen jämför jag sedan resultatet med tidigare forskning och teori. Bland annat relateras Parsons mönstervariabler till kvinna och man. Här finns också en jämförelse mellan kvinnornas och männens åsikter, det vill säga en jämförelse mellan B-Uppsatsens och C-Uppsatsens resultat. Denna jämförelse är intressant eftersom det går att urskilja en hel del skillnader mellan könen när det gäller just sättet att se på arbetsdelning i hemmet.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Arbetsdelning i hemmet, könssocialisation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Albinsson
gunilla.albinsson@bth.se
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson, Kerstin Arnesson, Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/