Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Janne Holm; Jennie Mouritzen , pp. 39. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Janne Holm, Jennie Mouritzen
Titel / Title: Patienters upplevelser av isoleringsvård - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund Isoleringsvård kan ha en inverkan på patienter som speglas på olika vis genom deras upplevelser av denna typ av vård. I takt med en ökad förekomst av mikrobers motståndskraft mot antibiotika ställs hälso- och sjukvården inför nya utmaningar i framtiden eftersom patienter till följd av detta kan komma att kräva isoleringsvård i större utsträckning. Eftersom det är viktigt för sjuksköterskor i deras omvårdnadsarbete att förstå patienters upplevelser tillkom intresset av att studera konkreta upplevelser närmare i relation till isoleringsvård. Syftet var att belysa patienters upplevelse av isoleringsvård. Metod En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex vårdvetenskapliga artiklar. Dessa artiklar analyserades med inspiration av Granheim och Lundmans (2004) pedagogiska beskrivning av manifest innehållsanalys. Resultat Ur innehållsanalysen framkom fyra olika kategorier; Patienters upplevelse av vårdmiljön i och utanför rummet, patienters upplevelse av betydelsen av sjuksköterskor, patienters upplevelse av isolering med begränsningar och möjligheter samt patienters upplevelse av betydelsen av anhöriga. Samtliga kategorier berör i samverkan patienters upplevelser av isoleringsvård. Slutsats Patienters upplevelser av isoleringsvård kan upplevas på olika sätt i form av både begränsningar och möjligheter med såväl positiva och negativa aspekter. Denna typ av vård kan dock ge upphov till att dess kvalitet stryps åt och äventyras eftersom patienters behov inte alltid kan tillgodoses. Denna medvetenhet skulle kunna ge mening åt att besitta kunskap om hur patienter upplever isoleringsvård för att kunna erbjuda god vård som sjuksköterska. Vidare forskning föreslås dock i detta ämne.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Isoleringsvård, litteraturstudie, patient, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8tbrm3
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 04/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Lina Nilsson
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012holm.pdf (2328 kB, öppnas i nytt fönster)