Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Madeleine Crafoord; Jessica Johansson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Madeleine Crafoord, Jessica Johansson
Titel / Title: Humor i omvårdnaden - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Humor kan ofta fungera lika bra och ibland till och med bättre än medicinering och kan även ge patienten ett bättre välbefinnande och en möjlighet till att minska på känslor som ångest, ovänlighet eller frustration. En sjuksköterska som är glad och positiv kan ofta göra ett bättre arbete och på så vis ge patienten en bättre omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur omvårdnadsarbetet kan påverkas av humor mellan patienter och/eller vårdtagare och sjuksköterskor. Metod: En litteraturstudie baserad på nio artiklar som redovisade studier med en kvalitativ design och som analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; humor som en kommunikationsstrategi, humorn som en förhållningsstrategi och humor som en omvårdnadsstrategi. Ur kategorierna framkom att humorn var en viktig del i omvårdnaden med patienterna och sjuksköterskorna använde sig av humorn som en strategi i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ansåg även att grundandet av relationer mellan dem och patienterna skapade betydelsefulla band. Då sjuksköterskan ansåg sig ha gjort ett bra jobb var då hon/han lyckats locka fram ett leende eller helt enkelt ett skratt hos patienten. Slutsats: Humor kan vara en positiv kraft och fungera som en kreativ strategi både i omvårdnadsarbetet och för kommunikationen men också för att kunna hantera svåra situationer i omvårdnaden och i arbetsmiljön.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: humor, patient, sjuksköterska, kommunikation.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8stcsk
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/28/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Mats Lintrup
Examinator / Examiner: Gunilla Borglin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012crafoord.pdf (1011 kB, öppnas i nytt fönster)