Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anke Borr , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Anke Borr
petripumpa@hotmail.com
Titel / Title: Kvinnors upplevelse av att leva med äggstockscancer - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Äggstockscancer utgör en liten del av alla cancerfallen i Sverige. Orsakerna till insjuknandet är inte helt klarlagda. Upptäckten av denna cancerform sker ofta i ett obotligt skede vilket innebär att ett stort antal kvinnor kommer att leva med äggstockscancer i flera år. Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som besvarade syftet att belysa kvin-nors upplevelser av att leva med diagnosen äggstockscancer. Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar som analyserades genom en innehållsanalys av artiklarnas resultat-delar. Följande fem kategorier framkom i studiens resultat: Relationers betydelse, rädsla och oro, hopp och framtidstro, upplevelse av förändrad kropp och behov av kontroll. Resultatet visade att kvinnors livsvärld förändras då äggstockscancern medför kroppsliga förändringar och medvetenheten om livets ändlighet leder till upplevelser av psykosocial, andlig och fysisk karaktär. I slutsatsen betonades vikten av att bemöta kvinnorna utifrån en helhetssyn som tar hänsyn till deras specifika situation. Det anses vara av betydelse att fler studier som beskriver kvinnors upplevelser vid äggstockscancer, sett ur olika perspektiv, ska kunna bidra till en bättre förståelse av deras livsvärld.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kvalitativ, litteraturstudie, livsvärld, upplevelser, äggstockscancer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vckjv
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap, fristående kurs, distansutbildning

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012borr.pdf (550 kB, öppnas i nytt fönster)