Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marie Lundahl , pp. 96. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Marie Lundahl
ie99mlu@spray.se
Titel / Title: Interaktiv ekonomistyrning och effektivitet i offentlig verksamhet
Abstrakt Abstract:

Syftet var att undersöka om sättet att förmedla och hantera ekonomisk information och annan verksamhetsnära information i form av rapporter och/eller andra sätt att förmedla informationen på, påverkar förståelse och motivation hos individer inom sjukvårdsverksamhet, så att det avspeglas positivt på effektiviteten, både vad avser ekonomi och vårdproduktion. En fallstudie gjordes i två landsting för att förstå och förklara informationsförmedlingens betydelse för effektiviteten i sjukvårdsproducerande verksamhet. Personliga intervjuer av det semistandardiserade slaget jämte sekundärdata i form av interna rapporter och andra dokument användes vid datainsamlingen. Analysarbetet gjordes med hjälp av kategorisering av det insamlade materialet jämte ett antal datamatriser. Resultatet av studien visar att det förekommer samband mellan informationsförmedling, motivation, kognition och effektiviteten hos de studerade klinikerna. Sambanden och interaktionen mellan delarna yttrar sig som en gemensam organisationsdialog mellan individer och mellan olika nivåer inom organisationen och skapar en gemensam organisationserfarenhet, som resulterar i att informationen som förmedlas i organisationen får karaktären av styrinformation, som i sin tur ger upphov till en organisatorisk drivkraft som har en positiv inverkan på effektiviteten.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Ekonomistyrning, Balanced Scorecard, effektivitet, informationsförmedling, kommunikation, kognition, motivation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 06/11/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lsv@bth.se
Examinator / Examiner: Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Marie Lundahl, Alvägen 4, 370 23 Hasslö
Mobiltfn 0733-124955