Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Rosén; Amir Saifi MSE-2003:06, pp. 74. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Mikael Rosén, Amir Saifi
claes.wohlin@bth.se
Titel / Title: Projektriskhantering - En fallstudie på ett mjukvaruföretag
Översatt titel / Translated title: Project Risk Management - A Case Study within a Software Company
Abstrakt Abstract:

This report provides an overview of Project Risk Management (PRM), which is a key part within project management. We performed a case study within a software company to improve their existing PRM process. The methods we used to perform the case study were interviews and a questionnaire. The objective of the case study was to understand the formal guidelines and the informal practices of managing risks in order to locate the lacks and flaws of PRM at the company. Alongside performing the case study, we studied project risk management in various references to build an overview of the characteristics of a successful model for project risk management. The characteristics of the successful model were compared to the data gathered from our case study and resulted in seven findings/weaknesses. To minimise these weaknesses we have suggested four improvement approaches. The improvement suggestions mainly consist of formal guidelines. Besides guidelines, proper Knowledge of PRM, a Risk Officer and clear Communication channels helps facilitate a more successful PRM.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här rapporten återger en översikt av PRM (Project Risk Management - Projektriskhantering) som är en grundläggande del av projekthantering. Vi har utfört en fallstudie på ett mjukvaruföretag för att förbättra deras befintliga PRM-process. Metoden som vi använt oss av för att genomföra fallstudien har bestått av intervjuer och en enkätundersökning. Målet med fallstudien var att förstå vilka formella och informella rutiner/riktlinjer som finns och hur de används för att kunna identifiera svagheter i PRM-processen. Parallellt med genomförandet av fallstudien studerade vi PRM i litteraturen utifrån aktuella referenser på området för att kunna ta fram en bild av vilka karaktärsdrag en framgångsrik modell för riskhantering bör innehålla. Dessa karaktärsdrag jämfördes sedan med den data vi fick fram från fallstudien och resulterade i att vi fann sju svagheter med PRM på företaget. För att minimera dessa svagheter så har vi givit fyra förbättringsförslag. I huvudsak består förbättringarna av formella stödmallar. Förutom dessa mallar så behövs även kunskap om fördelarna med PRM, en riskofficer och klara kommunikationskanaler för att skapa en mer lyckosam PRM-process.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Risk Management, Project Management, Project Risk Management, Case Study, Quality Management

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Conny Johansson
conny.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Anonymt
Anmärkningar / Comments:

mikael@riskmanager.se
amir@riskmanager.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: materthesis.pdf (1882 kB, öppnas i nytt fönster)